Netwerk Stemmings- en Angststoornissen

In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor het NSA, het Netwerk Stemmings-en Angststoornissen. Maandelijkse wonen deelnemers uit verschillende disciplines en organisatielagen de bijeenkomsten bij. Ook werkt het NSA samen aan onderzoek met het eHealth netwerk, huisartsgeneeskunde/huisartsennetwerk AHON en het ICPE. Als overkoepelend thema voor het NSA is gekozen voor het actuele ‘Beloop & Profilering’.
De komende jaren willen we als uniek netwerk intensief samen blijven werken aan onderzoek, patiëntenzorg en opleiding.

Middels de Instellingsoverkoepelende Triage Datainfrastructuur (IT-D) willen we bijvoorbeeld patiënten in de regio van begin tot eind volgen in hun behandeling: van het moment van toewijzing (e-triage) via het toegewezen zorgpad (ROM) tot aan herstel. In de grote dataset die zo ontstaat kan gekeken worden naar patiëntprofielen die behandelsucces, recidive en chroniciteit voorspellen.

Dmv casuïstiekbijeenkomsten wil het NNNSA voor de noordelijke regio een beter overzicht van de deelexpertises voor stemmings-en angststoornissen krijgen. Doorverwijs-en second opinion mogelijkheden worden per stoornis opgenomen in de zorgpaden in de regio. De zorgpaden worden hiertoe beter op elkaar afgestemd en eventueel geüniformeerd.

Vanuit de RGOc Academie worden reeds verschillende trainingen en cursussen aangeboden; het aanbod zal worden geoptimaliseerd aan de hand van interesses vanuit de instellingen. Tevens worden de cursussen vaker geclusterd aangeboden om zo deelname uit de gehele regio te bevorderen.

De coördinatie van het NSA is in handen van prof. dr. Danielle Cath (voorzitter) en dr. Edith Liemburg (coördinator).

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken op het gebied van stemmings- en angststoornissen.