RGOc logo

Over het RGOc

Het Rob Giel Onderzoekcentrum maakt deel uit van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. De oprichting van het RGOc op 1 december 2000 sloot aan bij de oproep van zowel de Raad voor Gezondheidsonderzoek als van het ministerie van VWS om het wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde psychiatrische stoornissen te versterken. Dit mede vanwege de hoge maatschappelijke kosten van psychische aandoeningen.

man vr

Onze Missie

Doelen voor de komende jaren zijn:

  • Betere samenhang te creëren tussen zuiver wetenschappelijk en patiëntgebonden onderzoek
    • door verbinding per thema,
    • specifieke onderzoeksvorm, zoals bijvoorbeeld het gebruik van methoden ontwikkeld in het interventielab (iLab) van het UCP kan daarbij leidend zijn.
  • Contact bevorderen tussen de verschillende onderzoeksgroepen binnen de deelnemende ggz-instellingen
    • efficiënter en kosteneffectiever onderzoek op het gebied van patiëntenzorg, epidemiologie en klinische trials
  • Cliëntvertegenwoordigers betrekken
  • ROM-gegevens optimaal gebruiken en het PCR-NN antwoord geven op vragen naar de (kosten)effectiviteit van interventies en zorgpaden bij een breed scala van aandoeningen in de geestelijke gezondheidszorg
Blurp-symposia algemeen

Geschiedenis van het RGOc

De vroegere afdeling Sociale Psychiatrie, van 1969 tot 1994 onder leiding van hoogleraar Rob Giel, was door middel van allerlei onderzoekingen onder andere gericht op de evaluatie van beleid, organisatie en structuur van de regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Belangrijk daarbij was het onderzoek naar het aanbod en het gebruik van de zorginstellingen onder ambulante en poliklinische patiënten in Friesland, onderzoek naar de functie van opnamebedden, de instandhouding van een casusregister en de uitvoering van het substitutieproject in Drenthe, en onderzoek naar het functioneren van chronische patiënten in verschillende woonvoorzieningen in Groningen. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet en leidde er in het jaar 2000 toe dat de drie noordelijke stichtingen voor ggz in Groningen, Friesland en Drenthe samen met de disciplinegroep Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met als doel onderzoek blijvend te stimuleren en praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Dit vormde de aanleiding tot de oprichting van het onderzoekcentrum waaraan de naam van Rob Giel is verbonden. Sedert 1 april 2011 maken ook Dimence groep en Mediant deel uit van het samenwerkingsverband.  

man werken

“Wij zijn een goed team!”

Onze vertegenwoordigers van het RGOc kunnen teams met elkaar verbinden.