Privacyverklaring RGOc

Het Rob Giel Onderzoekcentrum en de RGOc Academie (hierna te noemen RGOc) beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.
Het RGOc is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Werkingssfeer

De privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van informatieverschaffing en diensten worden verzameld door het RGOc.

Persoonsgegevens

Het RGOc verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, meedoet aan onderzoek en/of deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld voor- en achternaam, titel(s), adres, telefoonnummer, email- adres, geboortedatum of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door ons een vraag te stellen via de mail of een websiteformulier, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en door zich op te geven om deel te nemen aan onze activiteiten.

Het RGOc kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • voor inschrijving voor en op de hoogte houden van een bijeenkomst
 • voor het opmaken en versturen van de bijbehorende factuur
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven, en/of folders en/of uitnodigingen en/of berichten
 • telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening of onderzoek uit te
  kunnen voeren en te evalueren
 • verstrekking aan de accrediterende instanties voor accreditatie van bijeenkomsten die het
  RGOc organiseert.
 • ons adressenbestand van mensen die werkzaam zijn bij of anderszins verbonden zijn aan
  organisaties en instellingen die deelnemen aan het RGOc. Deze adressen worden alleen
  gebruikt voor directe communicatie met de deelnemers.

Voor de verwerking van nieuwsbrieven, aankondigingen en RGOc gerelateerde berichten maken wij gebruik van de diensten van twee externe partijen (Nicon voor online inschrijving en Mailchimp voor het versturen van emailnieuwsbrieven en -aankondigingen/berichten). Beide partijen zullen deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden verwerken, noch verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen.

Nieuwsbrief

Bij Mailchimp worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld tijdsduur van
inloggen, IP-adressen, URL’s en surfgedrag. Deze gegevens worden gebruikt voor beheertechnische en administratieve doeleinden.

Het RGOc stuurt nieuwsbrieven, aankondigingen en RGOc gerelateerde berichten alleen aan mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Iedere nieuwsbrief of mailing bevat een link waarmee men zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Verstrekken van gegevens aan derden

Het RGOc gaat zorgvuldig om met de deelnemersgegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de specifieke overeenkomst. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Sites gelinkt aan websites van het RGOc

De websites van het RGOc bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van het RGOc zijn vervaardigd. Het RGOc is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en voor de bescherming van persoonsgegevens door deze sites.

Beveiliging gegevens

Het RGOc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Het RGOc bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het RGOc. Het RGOc zal binnen 4 weken aan een verzoek om inzage, correctie of verwijdering voldoen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@rgoc.nl.

Wijziging privacyverklaring

Het RGOc behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

RGOc, 15 november 2018