Algemene voorwaarden RGOc

De algemene voorwaarden van de Stichting Sociaal Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek / het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc) / RGOc Academie (hierna ‘RGOc’ genoemd) vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden. Bij een klacht of conflict zal het RGOc altijd vanuit duurzaamheid en wederkerigheid handelen. 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Sociaal Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek / de RGOc Academie / het RGOc, hierna te noemen: ‘RGOc’, en een deelnemer/opdrachtgever, hierna te noemen: ‘deelnemer’, waarop het RGOc deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Hierna worden scholingen, cursussen, trainingen, nascholingen, studiedagen, symposia en congressen, masterclasses en workshops, maatwerk en incompany opdrachten aangegeven met de term “onderwijsactiviteiten”. 

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De deelnemer schrijft zich in voor een van de onderwijsactiviteiten via een online inschrijvings- of
  aanmeldingsformulier.
 • Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van
  het RGOc te kennen en te accepteren.
 • Door zich in te schrijven, gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt het RGOc een bevestiging.
 • Tevens ontvangt de deelnemer een factuur op naam, die vóór de start van de onderwijsactiviteit
  voldaan dient te zijn.
 • Eén of enkele dagen voor aanvang van de onderwijsactiviteit, of zoveel eerder als nodig is, krijgt de
  deelnemer een herinnering en nadere informatie voor de eerste bijeenkomst.

 

Maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van het RGOc voor maatwerk en incompany opdrachten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het RGOc kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod, dan is het RGOc daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het RGOc anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht het RGOc niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Opschorting, ontbinding, annulering en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Door het RGOc:
Het RGOc is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • er naar het oordeel van het RGOc onvoldoende aanmeldingen zijn voor een onderwijsactiviteit;
 • de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst het RGOc ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
  te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van het RGOc kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Indien een onderwijsactiviteit door onvoldoende aanmelding of overmacht niet plaats kan vinden,
  vervallen de deelnamekosten.

Door de deelnemer:
Wettelijke bedenktermijn
Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de deelnemer reeds is begonnen.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of verzenddatum e-mail.
 • Bij annuleren tot vier weken voor de datum van de eerste bijeenkomst worden administratiekosten (€ 50,-) in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen vier en twee weken voor de datum van de eerste bijeenkomst worden 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor de bijeenkomst is de deelnemer verplicht 100% van het
  inschrijfgeld te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.
 • Bij annuleren tijdens de onderwijsactiviteit blijven de volledige deelnamekosten verschuldigd,
  behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het RGOc.
 • De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de onderwijsactiviteit laten
  deelnemen, mits de vervanging aan het RGOc wordt meegedeeld vóór de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld. Aan vervanging zijn, naast de deelnamekosten van de vervangen deelnemer, geen extra kosten verbonden.
 • Na annulering worden de betaalde deelnamekosten of de te betalen annuleringskosten niet verrekend met de kosten voor de (eventuele) deelname aan de onderwijsactiviteit in volgende uitvoeringen. Hiervoor geldt de volledige betaling van de dan geldende deelnamekosten.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht de onderwijsactiviteit geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.
 • Deelnemers die m.b.t. betaling van de deelnamekosten in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de deelnamekosten verschuldigd.

 

Wijzigingen

Het RGOc behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Bij eventuele wijzingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging spreker) zal het RGOc alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen. 

Betaling en incassokosten

De kosten voor een cursus of congres worden vooraf gefactureerd. De factuur wordt na inschrijving via het online inschrijfformulier verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De factuur kan zowel direct bij inschrijving online worden voldaan als later per bank. In dat laatste geval dient de factuur, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 30 dagen na inschrijving te zijn voldaan.

Bij overschrijding van enig in deze voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen
betalingstermijn is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. In dat geval is het RGOc bevoegd tot incasso over te gaan. Aan de deelnemer kunnen in dat geval incassokosten in rekening worden gebracht over de verschuldigde som. Naast deze incassokosten is de deelnemer, in geval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 25,- per factuur.

Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt het RGOc zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de cursus of congresactiviteit. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting. 

Klachten

Als een deelnemer een klacht heeft over de inhoud of organisatie van een bijeenkomst dan kan hij of zij deze schriftelijk of per mail sturen aan het RGOc. Eventuele klachten worden volgens de klachtenregeling van het RGOc afgehandeld. 

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door het RGOc uitgegeven publicaties en cursusmateriaal berust bij het RGOc, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het RGOc zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

Eigendom

Het tijdens de cursus uitgedeeld cursusmateriaal is na afloop van de onderwijsactiviteit eigendom van de deelnemer, tenzij anders is aangegeven op het cursusmateriaal zelf. 

Disclaimer

Hoewel alle congressen, workshops, masterclasses en presentaties met zorg worden samengesteld, aanvaarden de sprekers of de docenten noch het RGOc enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de congressen, workshops, masterclasses en presentaties. 

Privacy

Zie onze privacyverklaring.