Organisatie

De Stuurgroep van het RGOc bestaat uit leden van de Raden van Bestuur van de betrokken noordelijke ggz-instellingen en het bestuurslid Onderwijs, Onderzoek en Opleiding UCP/UMCG (prof.dr. R.A. Schoevers), met de programmaleider (Dr. Frederike Jörg) als adviseur. De stuurgroep beslist over de financiële randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Het onderzoekcentrum bestaat – naast een kernformatie – uit wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG, Lentis, en van de stichtingen GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence en Mediant, die participeren in bij het centrum passend onderzoek. Tezamen vormen zij het wetenschappelijk platform van het RGOc, waarin hulpverleners in de praktijk van de noordelijke ggz en wetenschappelijke onderzoekers samenwerken aan gemeenschappelijke onderzoeksvraagstellingen. De programmaleider van het RGOc is belast met de algehele coördinatie, afstemming en leiding van het onderzoekcentrum. Hij treedt tevens op als adviseur van de stuurgroep.

De beleidsstaf is in 2009 omgevormd tot het Wetenschappelijk Beraad, waarin de lopende onderzoeken besproken en op elkaar afgestemd worden. Het Wetenschappelijk Beraad bestaat uit de A- en P-opleiders van de instellingen en senior onderzoekers van het RGOc. In dit beraad worden hoofdlijnen van het onderzoeksprogramma in de vier ggz-instellingen besproken en op elkaar afgestemd.

Het RGOc brengt in eigen beheer publicaties (proefschriften) en rapporten uit. Een redactieraad beslist of een publicatie thuishoort in de RGOc-reeks, en toetst de inhoud ervan aan de kwaliteitscriteria.

 

 

Organogram RGOc

Organogram

Contact

Tel.

(050) 361 20 79

Email:

info@rgoc.nl