Netwerk Ouderenpsychiatrie

Het Netwerk Ouderenpsychiatrie komt maandelijks bijeen. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle betrokken ggz-instellingen aanwezig. Op de agenda staan initiatieven om te komen tot gezamenlijke studies, presentaties van lopend onderzoek en het opzetten van nascholingsactiviteiten in de ouderenpsychiatrie.
Een belangrijke gezamenlijke studie die we binnen het Netwerk Ouderenpsychiatrie willen realiseren is de ROM-GPS studie. Dit staat voor Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Sciences en betreft een klinische cohortstudie onder circa 900 patiënten die in behandeling komen bij de diverse poliklinieken ouderenpsychiatrie, in verband met affectieve stoornissen (d.w.z. unipolaire depressie-, angst- of somatoforme stoornissen). Onderwerp van deze studie is de effectiviteit van de behandelingen die in de specialistische, ambulante ouderenpsychiatrie worden aangeboden voor affectieve stoornissen. Hierover bestaat onduidelijkheid, omdat de werkzaamheid van de behandelingen vaak alleen in jongere, of relatief vitale, groepen patiënten is onderzocht. Met name willen we in de ROM-GPS studie nagaan wat de invloed is van specifieke leeftijdsgerelateerde problematiek – zoals multimorbiditeit, fysieke frailty en cognitieve stoornissen – op de effectiviteit van de geboden behandelingen. Patiënten binnen de ROM-GPS studie zal bovendien worden gevraagd deel te nemen aan de Biobank ROM-GPS om na te gaan of bepaalde affectieve stoornissen bij ouderen nauw verbonden zijn met verouderingsprocessen (zoals inflammatoire en metabole processen) en daardoor minder reageren op de reguliere behandelingen. Aan de studie doen in eerste instantie Mediant en het UCP mee. Andere ggz-instellingen bereiden deelname voor, of overwegen deelname. Voor de bekostiging van en onderzoek naar de Biobank is subsidie aangevraagd bij het UMCG en bij ZonMw. Het welslagen van de ROM-GPS studie is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Netwerk Ouderenpsychiatrie.

Naast de ROM-GPS studie wordt in het netwerk gedacht aan een gezamenlijke studie naar de rol van fysieke frailty in de ouderenpsychiatrie. Hierbij wordt aangesloten bij een studie binnen GGZ Friesland naar screening op fysieke frailty bij instroom in de ouderenpsychiatrie. Overwogen wordt om ook in de andere ggz-instellingen fysieke frailty te gaan meten (met behulp van o.a. een knijpkracht- en looptest) bij intake in de ouderenpsychiatrie en de invloed van frailty op het beloop van de behandeling te onderzoeken.

Naast beloopstudies zullen er ook behandelstudies binnen het Netwerk Ouderen Psychiatrie worden opgezet. Nascholing zal ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt van het Netwerk Ouderenpsychiatrie zijn. Gekozen is om de nascholingsactiviteiten van het netwerk in eerste instantie te richten op de psychiaters en assistent geneeskundigen (al dan niet in opleiding), werkzaam in de ouderenpsychiatrie in het noorden. De coördinatie van het netwerk ligt bij Richard Oude Voshaar (voorzitter) en Ron van den Brink (coördinator).

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken van het Netwerk Ouderenpsychiatrie.