Routine Outcome and Quality Assessment (RoQua)

Het in 2006 gestarte R(outine)O(utcome) and Qu(ality) A(ssessment) project heeft geresulteerd in een online questionnaire systeem om (multicenter) onderzoek en/of ROM te faciliteren binnen zorginstellingen om daarmee te kunnen bijdragen aan verbetering van zorg. RoQua wordt geïntegreerd in het EPD zodat het beschikbaar is in het lokaal bekende systeem voor behandelaren en aan de instelling gelieerde onderzoekers. RoQua kent een uitgebreide bibliotheek aan beschikbare vragenlijsten (2000+), heeft raamcontracten met de meeste uitgevers van vragenlijsten waar licenties voor verschuldigd zijn, kan zowel ad-hoc metingen, herhaald meten, als wel dagboekmetingen faciliteren, en heeft naast standaard outcome pagina’s per vragenlijst (overzicht over herhaalde metingen binnen de context van 1 patiënt), ook een rapport-module waarin door de zorginstelling zelf rapporten kunnen worden gebouwd over verschillende vragenlijsten heen (binnen de context van 1 patiënt).

Binnen het RGOc wordt RoQua voor veel studies in gezet. Voorbeelden zijn de bekendere langlopende onderzoeken als PHAMOUS, ROM-GPS, MOPHAR, maar daarnaast worden er ook veel (gepersonaliseerde) dagboekstudies via RoQua uitgevoerd, waar vaak ook de terugkoppeling in de behandelkamer en naar de patiënt een speerpunt is, om deze data toegankelijk te maken binnen het primaire proces. Daarnaast wordt er ook in het DSC middels het RQ-MIS intensief samengewerkt met het RGOc.

Naast de Noordelijke GGZ-instellingen, Lentis, GGZ-Friesland, GGZ-Drenthe en UCP/UMCG (allen ook RGOc lid) participeren ook Accare, GGZ Centraal, GGZ Oost Brabant en GGZ WNB in RoQua. Net als het RGOc is RoQua als samenwerkingsverband vormgegeven waarbij de 8 leden samen met de dagelijkse leiding van RoQua de Stuurgroep RoQua vormen, waarbij het team RoQua van het UCP de uitvoerende partij is. Voor niet RoQua-leden liggen er, in goed overleg, mogelijkheden om via het cohort systeem Medo toch gebruik te kunnen maken van RoQua diensten en zo b.v. deel te nemen aan RGOc studies (b.v. ROM-GPS, PHAMOUS). De dagelijkse leiding van RoQua ligt bij Erwin Veermans (programmaleider) en Dennis Raven (wetenschappelijk coördinator).

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken op het gebied van ROM en RoQua.