RGOc Academie

Binnen het RGOc is behoefte ontstaan aan een trainingscentrum voor medewerkers van het RGOc om gekwalificeerd personeel op te leiden om de continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van het onderzoek te waarborgen. Hiertoe is in het najaar van 2012 de RGOc Academie opgericht.

De RGOc Academie biedt onderzoekers, behandelaren en verpleegkundigen regelmatige en gestructureerde scholingen en trainingen van diagnostische instrumenten als bv. PANSS, HoNOS en SCAN. Deze trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers en zijn bedoeld voor medewerkers van de RGOc-instellingen. Daarnaast worden ook (na)scholingen georganiseerd voor behandelaren en onderzoekers in Noord-Nederland. Tevens worden er interbetrouwbaarheids-trainingen binnen onderzoek en ‘train-de-trainer’ cursussen georganiseerd.

De lijst met trainingen en (na)scholingen wordt regelmatig herzien en aangevuld, op dit moment worden onderstaande nascholingen, cursussen en trainingen aangeboden. Klik op de naam van een training of cursus voor meer informatie.

Zie ook het overzicht van onze nascholingen, studiedagen en symposia.

Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Bij voldoende belangstelling organiseert de RGOc Academie de cursus “Cliëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”. Deze cursus wordt gegeven door Rob van den Brink en Meike Bak.

Tijdens de cursus zal onder andere worden ingegaan op:
– Wetenschappelijk onderzoek: hoe ziet dat eruit?
– Welke rollen kunnen cliëntvertegenwoordigers bij wetenschappelijk onderzoek vervullen?
– Hoe wordt vorm gegeven aan cliëntenparticipatie bij het RGOc?

Voor wie? (Ex-)cliënten die actief mee (willen) denken over wetenschappelijk onderzoek
Waar? Kamer K 4.20 UCP (ingang 32, UMCG)
Kosten? Geen
Datum eerstvolgende cursus: 15 oktober 13.30 – 16.30 uur – max. aantal deelnemers bereikt
Geïnteresseerd? Meld je hier alvast aan
Minimum aantal deelnemers: 5

Basistraining PHAMOUS
De basistraining PHAMOUS wordt 1-2 keer per jaar gegeven aan groepen verpleegkundigen die ingezet worden bij het PHAMOUS onderzoek.
Bij de basistraining PHAMOUS leren verpleegkundigen hoe ze dit jaarlijks onderzoek voor patiënten met een psychotische stoornis moeten uitvoeren. In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ideologie achter PHAMOUS, de PHAMOUS vragenlijst en het invoeren van de gegevens in RoQua.
Voor het uitvoeren van een volledig PHAMOUS onderzoek is het kunnen afnemen van bewegingsonderzoek en een PANSS interview noodzakelijk. Hiervoor worden aparte trainingen aangeboden.
Inschrijven voor de basistraining PHAMOUS is mogelijk via onderstaand formulier. Er kunnen maximaal ca. 12 personen aan de basistraining PHAMOUS meedoen.
Docenten: dr. Agna Bartels, senior onderzoeker bij het RGOc en Lentis Research, en Bernadine Kralt, gedifferentieerd verpleegkundige bij Lentis.

Kosten: geen
Wanneer: een datum voor 2020 is nog niet bekend.
Tijd: volgt t.z.t.
Plaats: volgt t.z.t.
De basistraining PHAMOUS wordt bij voldoende aanmeldingen gepland. U kunt hieronder uw interesse voor deze training aangeven:
Aanmelding informatie over basistraining PHAMOUS

EPS training (Bewegingsstoornissen)

In 2019 worden er twee EPS trainingen gegeven bij het RGOc: de eerste keer is in februari. Daarnaast zijn er twee EPS trainingen op locatie voor medewerkers van GGZ Friesland en Dimence. In de EPS training worden antipsychotica geïnduceerde bewegingsstoornissen behandeld. De cursus is gericht op de praktijk van het monitoren en op het niveau van de (onderzoeks)verpleegkundige.
De EPS training is met drie punten geaccrediteerd voor verpleegkundig specialisten.

Doel: Training in het gebruik van de St. Hans Rating Scale, waarmee bewegingsstoornissen door antipsychoticagebruik vastgesteld kunnen worden.
Doelgroep: PHAMOUS verpleegkundigen en andere behandelaren.
De EPS training kan ook dienen als opfriscursus voor mensen die de training al eerder gedaan hebben.

Kosten: voor medewerkers van RGOc-instellingen: 50 euro. Overigen: 150 euro.

 

CAARMS training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose. Vaak markeert een eerste psychose het begin van een psychotische stoornis zoals schizofrenie. Tijdig en adequaat ingrijpen bij psychoses kan de schadelijke gevolgen ervan (sterk) verminderen. CAARMS is hierbij een uitstekend hulpmiddel.
Voor hulpverleners die ingezet worden bij het Vroegdetectieproject On The Road wordt er een tweedaagse CAARMS training georganiseerd. Ook andere geïnteresseerden kunnen aan de CAARMS training deelnemen.
Voor meer informatie over de CAARMS training, klik hier.
NB: de training bestaat uit twee cursusdagen van 9 tot 5 uur en twee terugkommiddagen.

Trainers: A. Malda en A. Zwart (GGZ Friesland)

Kosten: RGOc medewerkers: 400 euro. Overige deelnemers: 750 euro.
Data: cursusdag 1 op maandag 12 oktober en cursusdag 2 op maandag 2 november
Locatie: cursus vindt online plaats
Terugkommiddagen:  nog nader te bepalen

Aanmelden voor de cursus kan hier

Training kwantitatieve data analyse met behulp van SPSS

In de periode oktober 2018 tot februari 2019 wordt een training kwantitatieve data analyse met behulp van SPSS gegeven voor verpleegkundig specialisten i.o. De cursisten hebben allen binnen de opleiding MANP de cursorische onderzoeksmodules gevolgd als VS i.o.
Deze training is gericht op het verwerven van vaardigheden gericht m.b.t. het toepassen van de begrippen, principes en procedures binnen kwantitatieve data analyse. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: basisprincipes in werken met SPSS, strategieën van kwantitatieve data-analyse, database / file opstellen, variabelen invoeren, kruistabellen en grafieken, voorwaarden bij het gebruik van testen, het toepassen en interpreteren van toetsen en het maken van een sterkte/zwakte analyse van je eigen data analyse. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van en aangesloten bij de lopende onderzoeksvragen van de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwantitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het SPSS programma (verkrijgbaar via Surfspot voor ca. 10 euro (prijs kan flucturen)).
De training beslaat vier dagdelen. De docent is Rob van den Brink, senior onderzoeker bij het RGOc.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro. Overigen: 700 euro.

Training kwalitatieve data analyse met behulp van ATLAS.ti

Vanaf oktober 2018 wordt een basiscursus Kwalitatief onderzoek met behulp van ATLAS.ti gegeven. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: toepassen van algemene strategieën van kwalitatieve data-analyse, opstellen transcript volgens de daarvoor geldende regels, inductief/deductief analyseren, content analyse, grounded theory, narratieve analyse, het begrip coding als sleutel binnen kwalitatieve onderzoeksbenaderingen, het belang van vroege data analyse, kwaliteitseisen kwalitatief onderzoek, het maken van een sterkte/zwakte analyse, werken met ATLAS.ti. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwalitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het Atlas.ti programma (verkrijgbaar via Surfspot voor ca. 10 euro (prijs kan flucturen)).

De training bestaat uit 3 dagdelen. Belangrijk is dat de cursisten bij de start van de cursus al enige kwalitatieve onderzoeksdata hebben verzameld. Docent: Lian van der Krieke/Sonja Kuipers (Hogeschool Stenden NHL).

Kosten: RGOc medewerkers: 150 euro. Overigen: 550 euro.

PANSS training

Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de schizofrenie-diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview. In dit instrument wordt een onderscheid gemaakt tussen de positieve en negatieve symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. [Lees meer]
Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview en de beoordeling te kunnen uitvoeren. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname.
De PANSS training bestaat uit twee trainingsdagen van ca. zeven uur. Onderdelen van de training zijn: inleidingen, oefeningen, videobanden en huiswerkopdrachten.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro. Overigen: 700 euro.

Data: donderdag 17 en donderdag 24 september 2020 (max. aantal deelnemers bereikt)
De consensusbijeenkomst is op de tweede trainingsdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Lentis Kliniek Winschoten, Bronsstate, Stikkerlaan 3, Winschoten

Aanvang: beide dagen 9:30 -17:00
Docenten: Meike Bak en Erna van ’t Hag

Aanmeldingsformulier voor een volgende PANSS training

PANSS train-de-trainer cursus
De PANSS train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers van RGOc-instellingen die PANSS-trainingen willen geven. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig PANSS trainingen in het kader van de RGOc-Academie te verzorgen. Meer over de PANSS-training vindt u hier.

Kosten: RGOc medewerkers: 300 euro. Overigen: 1000 euro.
De PANSS train-de-trainer cursus wordt gegeven op:
– donderdag 1 en donderdag 15 november 2018, 9.30 – 17.00 uur.
Aanvullende praktijkbijeenkomsten kunnen deel uitmaken van de training.
Docent: Pieter Jan Mulder
Plaats: UMCG, Triadegebouw, lokaal K 1.25 (ingang 24), zie ook de routebeschrijving.

E-learning SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten
Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze werkhypothese vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling? Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom bieden wij een online cursus, waarin deze en andere vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die in 2018 is gepubliceerd. De cursus is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met Europese partners van de Universiteiten van München, Newcastle en Gent. De cursus is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties.

De e-learning SOLK De cursus bestaat uit zes modules. Het doorlopen van één module neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. De cursus is opgebouwd aan de hand van vijf casussen en bestaat onder andere uit videofragmenten en opdrachten. U kunt de e-learning doen waar en wanneer u maar wilt. Dit hoeft niet in één keer.

Informatie over de inhoud, de doelgroep, de kosten en de accreditatie van de e-learning SOLK vindt op de E-learning SOLK website.
Aanmelden kan via het Aanmeldingsformulier e-learning SOLK.

Mini-SCAN training
De mini-SCAN is een verkleinde en verkorte uitvoering van de SCAN 2.1 (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), een semi-gestructureerd psychiatrisch diagnostisch interview van de WHO. Met de SCAN kunnen de meest voorkomende As-I diagnoses worden vastgesteld. Het maakt classificatie met de DSM-V (en in principe ook ICD-10) mogelijk. Door zijn omvang is de SCAN echter niet erg geschikt voor dagelijks gebruik. De mini-SCAN is dat wel. De mini-SCAN is daarmee een goed bruikbaar diagnostisch instrument voor bv. de vroege screening en diagnostiek van schizofrenie.
De mini-SCAN bevat vragen en omschrijvingen van nagenoeg alle symptomen van As-I stoornissen. Na afname -van de papieren uitvoering- kan de gebruiker de DSM-IV raadplegen en tot een classificatie komen.
Meer informatie over de mini-SCAN training vindt u hier.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro. Overigen: 700 euro.

Eerste Hulp bij Onderzoek (EHBOz)
Onderzoekers van GGZ Drenthe en Lentis organiseren in 2019 weer een EHBOz cursus voor psychiaters, klinisch psychologen (in opleiding) en andere geïnteresseerden die wetenschappelijk onderzoek willen doen. De studiebelasting bedraagt per sessie 2 uur + 2 uur huiswerk. Meer informatie over de inhoud, de data, aanmelding en kosten vindt u hier.
HoNOS trainingen voor teams
De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) heeft als doel de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig en op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze in kaart te brengen. Meer informatie over de HoNOS training vindt u hier.
De HoNOS training is alleen voor teams en wordt op aanvraag georganiseerd, neem voor meer informatie contact op met Ellen Visser.

Kosten: RGOc medewerkers: 40 euro.

GSB training
De Groninger Sociale Beperkingenschaal (GSB, tweede versie) is een semi-gestructureerd interview voor het beoordelen van beperkingen in het sociale functioneren in acht rollen: de zelfverzorgings-, gezins,-, familie-, partner-, ouder-, burger-, sociale en beroepsrol. De GSB kan door (poli)klinisch werkzame hulpverleners worden gebruikt, hiervoor is een training echter vereist. De GSB is bedoeld voor afname bij volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar. De GSB is in de eerste plaats ontwikkeld om te worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Het instrument kan echter ook dienst doen bij het afnemen van een sociale anamnese in het kader van diagnostiek en evaluatie van behandeling en begeleiding in de medische en psychosociale hulpverlening. Met behulp van de GSB kan goed zicht worden verkregen op het functioneren van het individu in zijn/haar sociale omgeving.
Meer informatie over de GSB-training vindt u hier.
Trainer: drs. F.J. Nienhuis
De GSB-training wordt op aanvraag georganiseerd, neem hiervoor contact op met Fokko Nienhuis. Voor deze training is een minimumaantal van 10 cursisten vereist.

Kosten: op aanvraag.

Begeleiden Lotgenotengroepen
Trainer: P.J. Mulder
Bijzonderheden: Voor het opzetten van een lotgenotengroep worden twee verpleegkundigen per instelling of afdeling getraind. Na aanmelden wordt er contact met u opgenomen om een datum voor de training af te spreken. Bij de training wordt het “Draaiboek voor het begeleiden van een lotgenotengroep voor mensen met een psychosegevoeligheid. Een verpleegkundige interventie” gebruikt, waarvan onlangs een geheel herziene herdruk is verschenen in de RGOc-reeks.
Meer informatie over de training van lotgenotengroepen en contactinformatie vindt u hier.
Plaats: Universitair Centrum Psychiatrie

Kosten: op aanvraag.

Doelgroep
Tenzij anders vermeld, bestaat de doelgroep voor bovengenoemde trainingen uit onderzoekers, behandelaren en verpleegkundigen van RGOc-instellingen.

Vooropleiding
Tenzij anders vermeld is de gewenste vooropleiding voor trainingen en cursussen van de RGOc Academie een bij de doelgroep passende opleiding op minimaal MBO-niveau.

Aan te schaffen literatuur
Voor de trainingen op onze website hoeft geen literatuur aangeschaft te worden, tenzij anders vermeld in de cursusinformatie.

Huiswerk
Voor de trainingen op onze website hoeven geen huiswerkopdrachten gemaakt te worden, tenzij anders vermeld in de cursusinformatie.

Annulering van de training
Bij onvoldoende deelname behoudt het RGOc zich voor de training te annuleren. Dit ter beoordeling van de docent(en) en/of de coördinator.

Certificaat van deelname
Deelnemers aan trainingen en nascholingen of studiedagen van het RGOc ontvangen na afloop een certificaat van deelname in de vorm van een pdf.

Evaluatie
Aan alle deelnemers van trainingen, nascholingen en studiedagen van het RGOc wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Kosten
Medewerkers van RGOc-instellingen kunnen tegen kostprijs deelnemen aan trainingen die door de RGOc Academie georganiseerd worden. De kosten zullen intern verrekend worden. Voor mensen die elders werkzaam zijn wordt een ander tarief gehanteerd. Voor nascholingen en studiedagen van het RGOc, de e-learning en trainingen van andere organisaties geldt het tarief dat bij de scholingsinformatie vermeld wordt.
Tenzij anders vermeld, is bij trainingen die een hele dag duren de lunch bij de kosten inbegrepen.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden, onze privacyverklaring, ons kwaliteitshandboek en onze klachtenregeling.

Per 13-12-2018 is de RGOc Academie geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Contact
Voor meer informatie over de RGOc Academie kunt u contact opnemen met de coördinator,
Martha Messchendorp, e-mail, telefoon 050-3612079.