Netwerk Psychosen

De belangrijkste speerpunten van het Netwerk Psychosen zijn negatieve symptomen en emotieregulatie; cognitie en inzicht; farmacotherapie; sociaal functioneren en recovery. Deze thema's laten zich onderbrengen in het thema 'Beloop en profilering van psychotische stoornissen', waarbinnen onderzoek naar symptoomdimensie (zoals apathie, cognitie) en functioneren passen, maar ook het ontwikkelen van nieuwe interventies. Afstemming van al het onderzoek binnen het Netwerk Psychosen is gewaarborgd door maandelijkse bijeenkomsten. Hier worden voortgang van de projecten en mogelijkheden tot samenwerking worden besproken. Een compleet geüpdatet overzicht van al het lopend onderzoek maakt knelpunten in belasting van patiënten en/of medewerkers inzichtelijk. De coördinatie van het netwerk ligt bij Richard Bruggeman (voorzitter) en Agna Bartels (RGOc).
Binnen de instellingen wordt zoveel mogelijk samengewerkt op gebied van diagnostiek van Eerste Psychosen en van Routine-Outcome Monitoring. Hierdoor zijn grote beloopstudies mogelijk. Het PHAMOUS-project biedt een goed ontwikkeld ROM-systeem. Aan volledige participatie van Dimence en Mediant wordt gewerkt door afstemming van de diverse ROM-systemen en de diagnostische instrumenten. Via de RGOc academie worden trainingen in vrijwel alle instrumenten aangeboden.

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken van het netwerk psychotische stoornissen.

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). De meest re­cen­te nieuws­brief vindt u hier.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn
9-12-2019: TEDx | Hanneke Wigman over psychose