RGOc nascholingen, symposia en studiedagen

Op ons aanbod vannascholingen, symposia en studiedagen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Zie ook onze privacyverklaring, ons kwaliteitshandboek en onze klachtenregeling. Per 13-12-2018 is de RGOc Academiegeregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
 • Symposium Ouderenpsychiatrie
  Geplande symposium in september is uitgesteld naar begin 2021
 • 15 oktober 2020 Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
  van 13.30 - 16.30, locatie volgt
 • 1 december 2020 RGOc symposium 20 jaar met als thema Implementatie
  Save the date!
 • 30-1-2020: PHAMOUS zijn we allemaal!
  betere zorg, meer onderzoek
  Tijdens de stormen in de ggz is PHAMOUS extra belangrijk gebleken op zoek naar de beste zorg voor kwetsbare mensen in de ggz. PHAMOUS is onze rots in de branding. PHAMOUS is al jarenlang een goede thermometer voor de kwaliteit van de zorg en helpt de zorg voor het individu te verbeteren. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan met door PHAMOUS verkregen data. Goed om ons te realiseren dat we met zijn allen bijdragen aan PHAMOUS. PHAMOUS zijn we allemaal!
  Lees hier het volledige programma.
  Dit symposium is met 3 punten geaccrediteerd door zowel het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN; Algemene scholing cluster 1 en 2) als het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
  Presentaties PHAMOUS zijn we allemaal!
  Eerste deel:
  S. Vogel M. Chrispijn
  Tweede deel:                              
  J. van Wijk, B. de Graaf L. Roebroek K. Spoelstra

 • 10-12-2019: RGOc symposium: Leren van elkaar - de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de zorg in de GGZ
  Op het RGOc symposium "Leren van elkaar - de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de zorg in de GGZ" staan de volgende vragen centraal:

   - Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten sluiten bij de zorg?
   - En, hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek maximaal bijdragen aan een betere zorg?
  Dit jaar kiezen we voor een iets andere opzet dan gebruikelijk.
  We willen deze vragen laten beantwoorden door de RGOc instellingen zelf. Dat doen we met korte lezingen en een levendige postersessie. Hiermee willen we ook meer verbinding leggen tussen onderzoekers van de verschillende instellingen binnen het RGOc, die gezamenlijke interesses hebben.

  Hier vindt u het overzicht van de gepresenteerde posters. Een groot aantal posters is ook als pdf beschikbaar.
  Presentaties RGOc symposium Leren van Elkaar:

 • 13-9-2019: NNNSA symposium: Trauma bij stemming- en angst stoornissen: nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden?
  Het NNNSA symposium op 13-9-2019 in het Groninger Museum staat in het teken van traumagerelateerde stemmings- en angststoornissen. Keynote sprekers belichten o.a. de gevolgen van onverwerkt trauma voor later functioneren, de samenhang met neurobiologie, en de behandeling van ernstig trauma en de impact ervan op depressie en angststoornissen. Daarnaast zijn er workshops over trauma en ander onderzoek binnen het NNNSA. Lees hier het programma.

  Dit symposium is geaccrediteerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) met 7 punten en door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het register Vaktherapie met 5 punten.


 • 7-5-2019: Studiedag Ouderenpsychiatrie "Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen
  De depressieve stoornis is de meest gestelde diagnose binnen de ouderenpsychiatrie. Hoewel voor de oudere zelf een depressie als een grijze wolk over het leven hangt, ligt onder dit label een kleurrijk palet aan (comorbide) (psycho)pathologie. Elk met een eigen insteek voor behandeling, zodat we een betere ingang vinden om het leven van de patiënt weer kleur te geven. Lees hier het programma.
  De studiedag is met vijf punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).

 • 7 en 8-3-2019: Tweedaagse nascholing Psychosen
  Op 7 en 8 maart 2019 vindt voor de elfde keer de tweedaagse nascholing psychosen plaats. Net als de twee voorgaande keren zitten we in Hotel Tjaarda, Oranjewoud. Thema: Zoekend over het herstel - wegen - net….Over vorderingen in biologische psychiatrie, herstel gericht werken, nieuwe therapievormen, en oude kennis en nieuwe beleidsjasjes.....
  De nascholing psychosen is met 13 punten geaccrediteerd door het Verpleegkundig Specialisten Register, met 12 punten door het Register Vaktherapie, en met 11 punten door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).
  Meer informatie vindt u in het programma.
  Presentaties Tweedaagse nascholing psychosen
  Vrijdag
  Simon Groen
 • 2018

 • 11-12-2018: RGOc Studiemiddag Gepersonaliseerde zorg: geen woorden maar daden
  Veel psychische stoornissen gaan gepaard met een grote variatie in individuele kenmerken, symptomen en ziektebeloop. Het huidige behandelaanbod binnen de GGZ levert niet bij elke cliënt goede resultaten op. Dat is ook niet zo gek: elke cliënt brengt zijn eigen achtergrond, verwachtingen en doelen mee naar de behandeling. De huidige richtlijnzorg biedt echter vaak onvoldoende uitkomst om deze individuele factoren in de behandeling mee te nemen. Mede hierom wordt er al jaren bepleit om de geestelijke gezondheidszorg meer te personaliseren.
  In de RGOc Studiemiddag laten we met praktijkvoorbeelden zien dat we zorg daadwerkelijk kunnen personaliseren, zodat de behandeling beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.
  Lees hier het programma.
  De Studiemiddag is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie met drie punten. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) heeft twee punten toegekend.
  Presentaties "Gepersonaliseerde zorg: Geen woorden maar daden"
  In verband met presentaties van nog niet gepubliceerde data kunnen niet alle presentaties op deze website getoond worden.
  Plenaire lezingen:               
  Kaying Kan/Steef Konings Lukas Roebroek
             

 • 30-5-2018: Middagsymposium Focus op Lichaamsbeleving, Groninger Forum
  Op 30 mei om 11.00 uur verdedigt Mia Scheffers haar proefschrift "Body experience in patients with mental disorders" aan de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5.
  In dit proefschrift staat de verstoring van de lichaamsbeleving bij mensen met diverse psychische problematiek centraal. Negatieve lichaamsbeleving wordt klinisch veel gerapporteerd en verbetering hiervan is ook één van de doelen van psychomotorische therapie en aanverwante therapievormen. Het meten van lichaamsbeleving gebeurt echter nauwelijks, onder andere vanwege een gebrek aan goede instrumenten. In het proefschrift wordt een Nederlandse vertaling van een meetinstrument voor lichaamsattitude psychometrisch onderzocht en gevalideerd in zowel een gezonde groep volwassenen als in verschillende klinische groepen, zoals patiënten met een somatoforme stoornis, patiënten met traumagerelateerde problematiek en depressieve patiënten.
  Na de promotie is er een middagsymposium waarin wordt stil gestaan bij wat minder bekende groepen waarbij de lichaamsbeleving problematisch is, zoals kinderen en pubers met genderdysforie en volwassenen met dissociatieve klachten. Ook wordt het verband tussen bewegingsgedrag en lichaamsbeleving bij kinderen toegelicht en wordt aandacht besteed aan de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheid om met bewegings- en lichaamsgerichte interventies de traumasymptomen bij vluchtelingen te verminderen.
  Klik hier voor het programma.
  Dit symposium is met twee punten geaccrediteerd door het Register Vaktherapie.
 • 29-05-2018: Studiedag Ouderenpsychiatrie: Welbevinden in de Ouderenpsychiatrie, Het Kasteel, Groningen.
  Verschillende benaderingen stellen het welbevinden van de cliënt in de (langdurige) zorg centraal. Zo verlegt de nieuwe opvatting van gezondheid de aandacht van problemen in de gezondheid naar een 'positieve gezondheid' in brede zin. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven ter bevordering van een gezonde leefstijl, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk. Maar ook voor de organisatie van de zorg kan het grote gevolgen hebben als het welbevinden van de cliënt centraal wordt gesteld. Regels ter vermijding van risico's, het gemak van verzorgers en het afleggen van verantwoording moeten soms wijken voor het aansluiten bij de wensen van de cliënt. Wat zijn de ervaringen met experimenten van leefstijlinterventies, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk in de ouderenpsychiatrie? Is er onderzoek naar gedaan? Hoe denken cliënten en hun naastbetrokkenen erover? En vooral, wat kunnen we daarvan leren voor het centraal stellen van het welbevinden van de cliënt in onze eigen langdurige zorg aan ouderen? Dit zijn de vragen waarop deze studiedag een antwoord probeert te geven.
  Deze studiedag is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van het KNMG en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, en met vier punten door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).
  Meer informatie vindt u in het programma.
  Presentaties "Welbevinden in de Ouderenpsychiatrie"
  Plenaire lezingen ochtend:
  Gerben Westerhof Marjolein Boshuisen*John NijburgMerel Brink
  Middag:
  Lisette van der Meer*Lia Verlinde e.a. Marjolein Boshuisen*
  Paul David Meesters
 • 17-04-2018: Samenwerken aan veerkrachtige jongeren, voorkomen van psychische aandoeningen.
  Middagsymposium Vroegdetectie Netwerk, Adventskerk GGZ Drenthe, Assen.
  Vanuit de psychiatrie is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor vroegtijdig opsporen en behandelen van jongeren met psychische klachten. Want hoe eerder psychische klachten worden behandeld, hoe beter de prognose. Dit is een belangrijke bevinding die breed gedeeld mag worden, zeker nu deze werkwijze tot de standaardzorg van specialistische GGZ instellingen gaat behoren.
  Tijdens dit symposium komen verschillende partijen die zorg en ondersteuning bieden aan jongeren met psychische en of maatschappelijke problemen aan het woord: van mensen uit de GGZ tot medewerkers van de gemeentelijke overheid en het voortgezet onderwijs. Het doel van dit symposium is het verbeteren van samenwerking tussen deze partijen, met als doel de veerkracht van jongeren te vergroten en ernstig psychische aandoeningen te voorkomen.
  Dit symposium is door het Register Verpleegkundig Specialisten, het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geaccrediteerd met drie punten. Verder is accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
  Meer informatie vindt u in het programma.
  Presentaties "Samenwerken aan veerkrachtige jongeren, voorkomen van psychische aandoeningen"
  Plenaire lezingen deel 1:
  M. van der GaagM. PijnenborgJ. Metselaar
  Plenaire lezingen deel 2:
  L. KampM. Dekker en L. DekkerN. Boonstra
 • 16-03-2018: RGOc symposium NNNSA: Stemmings-en angststoornissen: voorbij gestandaardiseerde zorg
  Tot 20% van de algemene bevolking maakt ergens in zijn of haar leven een depressieve, bipolaire of angststoornis door. Een groot aantal mensen herstelt na zo’n episode. Echter meer dan de helft van de patiënten valt terug in de eerste vijf jaar na herstel, of herstelt te weinig om terug te kunnen naar het oude niveau van functioneren. Deze relatief grote groep verdient een intensieve specialistische behandeling 'voorbij de gebaande paden'.
  Het symposium zal in het teken staan van recente ontwikkelingen zoals 'precision medicine', video-interventies, virtual reality en 'enhancers' als cannabidiol en ketamine. Natuurlijk staat er ook een rondleiding door het Groninger Museum op het programma.
  U bent van harte welkom op dit symposium.
  De Registers Vaktherapie en Verpleegkundig Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben vijf accreditatiepunten voor dit symposium toegekend, de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten (FGzPt) zes punten.
  Meer informatie vindt u in het programma.
  Presentaties "Stemmings-en angststoornissen: voorbij gestandaardiseerde zorg"

2017

 • 12-12-2017: RGOc studiemiddag: Oog voor betrokkenen: samenwerken met en ondersteunen van naasten van mensen in zorg bij de ggz
  Al heel lang weten we dat de rol van naastbetrokkenen bij de begeleiding en behandeling bij de hulpverlening belangrijk is. Daarom is samenwerking met de familie en naastbetrokkenen onderdeel van het beleid en is er speciale aandacht voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Dit is ook het thema van de RGOc studiemiddag op 12-12-2017, met sprekers als Meike Bak, Jooske van Busschbach, Christien Slofstra, Sietske van der Weg, Petra Havinga, Peter van der Ende en Louisa Drost. Voorzitters zijn Bert Stavenuiter (Ypsilon) en Stynke Castelein (Lentis). U bent van harte welkom op deze studiemiddag. De RGOc studiemiddag is geaccrediteerd met drie punten door het Register Verpleegkundig Specialisten, het Register Vaktherapie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Het programma vindt u hier.
 • 5-10-2017 - 7-10-2017: ENMESH GRONINGEN 2017
  Van 5 t/m 7 oktober 2017 werd het tweejaarlijkse ENMESH congres in het UMCG in Groningen gehouden. We kijken terug op drie bijzonder geslaagde congresdagen met ruim 300 bezoekers. Voor geïnteresseerden staan het programma met inspirerende keynote speakers, symposia, oral presentations, poster sessies en alle abstracts nog enige tijd online. Het abstractboek kunt u in zijn geheel downloaden en bewaren.
  Presentaties keynote speakers:
  Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar
  Donderdag 5-10-2017
  Helen KillaspyDavid Roe *Cathy Mihalopoulos
  Vrijdag 6-10-2017
  Marieke WichersLucia Valmaggia *Luis Salvador-Carulla Catherine van Zelst
  Zaterdag 7-10-2017
  Philippe DelespaulKwame McKenzie *Mirella Ruggeri
 • 30-5-2017: Derde PHAMOUS symposium
  Op 30 mei 2017 is het derde PHAMOUS symposium gehouden in DOT, het voormalige Infoversum, in Groningen, met als thema 10 jaar PHAMOUS: dé ROM van Noord-Nederland! Het symposium is bezocht door mensen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken zijn of hierin zijn geïnteresseerd. Sprekers waren Jojanneke Bruins over cannabis en vitamine D, Anne Looijmans over lifestyle, Lukas Roebroek over het TREAT onderzoek, Thalia Herder over seksueel functioneren en Richard Bruggeman over 10 jaar ROM en de toekomst van ROM. Lees hier het volledige programma.
  Deze nascholing is geaccrediteerd met 3 punten door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Register Vaktherapie.
  Presentaties:
  Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar
  PHAMOUS deel 1:
  *Marga VeenstraJojanneke BruinsAnne Looijmans
 • 9-2-2017: EPA onder vuur
  Op 9 februari 2017 is door de afdeling Langdurige Zorg van GGZ Drenthe een onderzoekssymposium georganiseerd, met aandacht voor allerlei onderzoeken die binnen Langdurige Zorg en het RGOc gelopen hebben en uitgevoerd zijn met hulp van onze eigen medewerkers en cliënten. De sprekers waren jonge onderzoekers waarvan een aantal onlangs zijn gepromoveerd dan wel in de nabije toekomst zullen promoveren op onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstige psychische aandoeningen en naar leefstijl en andere factoren die bijdragen aan de gezondheid van deze doelgroep. Het symposium werd voorgezeten door prof. dr. Marieke Pijnenborg, behandelaar en onderzoeker bij GGZ Drenthe en adjunct hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Meer informatie en het programma vindt u hier.
  Deze nascholing is geaccrediteerd met 3 punten door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie, en met 2 punten door de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten (FGzPt). Verder is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

2016

 • 13 december 2016: RGOc symposium: Preventieve GGZ van vroeg tot later
  Voorkomen is beter dan genezen, hoe zit dat in de GGZ? Kunnen we meer mensen helpen door preventie? Bespaart dat op de GGZ kosten? Wat doen we daarvoor binnen het RGOc? In dit symposium willen we enkele voorbeelden de revue laten passeren van ontwikkelingen van preventieve interventies. Tevens willen we met elkaar de discussie aangaan over de mogelijkheden en plaats van deze interventies binnen de praktijk. Uiteindelijk is het doel de zorg te verbeteren door implementatie van effectieve preventies.
  Tijdens het symposium spreken behandelaren en onderzoekers over onderzoek naar preventie en het belang en de mogelijkheden van preventie, interventies in de eerste lijn en bij dementie, en over het vroegsignaleringsprotocol voor jongeren met een At Risk Mental State. Zie ook het programma.
  Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door het Register Vaktherapie, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en met twee punten door de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten FGzPt).
 • 24 mei 2016: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie

  De nascholingsdag Ouderenpsychiatrie op dinsdag 24 mei 2016 staat dit jaar in het teken van verslaving. Een actueel thema, het Dagblad van het Noorden besteedde er onlangs veel aandacht aan, met een interview met Roelof Risselada en Nicolette Veldhoen van VNN. Maar op de studiedag Ouderenpsychiatrie is er niet alleen aandacht voor alcohol, ook gezondheidsproblemen door het gebruik van andere middelen zoals benzodiazepinen en opioïden zullen de revue passeren. Meer informatie vindt u in het programma.

  Deze nascholing is met zes punten geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft vier punten toegekend.

  Presentaties:
  Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar

2015

 • 1 december 2015: RGOc symposium: E-mental health: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en praktijk binnen het RGOc
  Op dinsdag 1 december 2015 vindt het jaarlijkse RGOc symposium plaats. Het onderwerp is "E-mental health: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en praktijk". Het e-health netwerk van het RGOc bestaat nu ongeveer twee jaar en het zal zich in dit RGOc symposium voluit presenteren. Naast de RGOc instellingen participeren ook de hogescholen Windesheim, Hanzehogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in dit netwerk. Ook het Zorg Innovatie Forum (ZIF), een netwerk organisatie voor zorginnovatie in het Noorden, doet actief mee.
  Het doel van het symposium is om een overzicht te geven van e-health onderzoek en van e-health activiteiten in de RGOc instellingen. Dit laatste gaan we doen met twee rondes van rapid-fire presentaties van alle participanten van het e-health netwerk. Meer informatie vindt u in het programma.
  Het E-health symposium is met 4 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft één punt toegekend. Verder is accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
 • 25 september 2015: Studiedag NNNSA: Nieuwe benaderingen van therapieresistentie bij stemmings-en angststoornissen

  Op 25 september 2015 organiseert het RGOc weer een studiedag voor het Noord-Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen: "Nieuwe benaderingen van therapieresistentie bij stemmings-en angststoornissen". Therapieresistentie bij stemmings- en angststoornissen is een dilemma voor zowel patiënten als behandelaren. Therapieresistentie wordt geassocieerd met ernstigere klachten, grotere kans op terugval, en met een verhoogde kans op chroniciteit van de aandoening. Therapieresistentie komt bij zo’n 20-30% van de patiënten voor, wat dit probleem een urgent onderwerp maakt voor zowel behandelaren als onderzoekers. In het middagprogramma zijn er workshops die ingaan op nieuwe invalshoeken voor het behandelen van angst en depressie, positieve psychologie en de rol van voeding in de psychiatrie. Daarnaast is er aandacht voor de wisselwerking tussen behandeling en onderzoek, met een workshop over het gebruik van dagboekmetingen in de zorg en onderzoekspresentaties over lopend behandelonderzoek in de regio.
  Meer informatie vindt u in het programma.
  De kosten voor deze dag bedragen 100 euro. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. De Studiedag is met 6 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft 5 punten toegekend.

Voorgaande symposia

Bekijk hier onze voorgaande symposia en nascholingen:

 • 19 mei 2015: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie: Nooit te oud om te leren! Over psychotherapie bij ouderen met én zonder cognitieve stoornissen
  Op 19 mei 2015 werd voor de tweede keer een RGOc nascholing ouderenpsychiatrie georganiseerd, met als titel "Nooit te oud om te leren! Over psychotherapie bij ouderen met én zonder cognitieve stoornissen". Op deze dag spraken prof. Patricia Areán (Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington) en prof.dr. Pim Cuijpers (Vrije Universiteit) over psychotherapie bij ouderen, de effectiviteit van psychotherapie bij ouderen, en over het aanpassen van onze therapieën in geval van cognitieve beperkingen. Meer informatie vindt u in het programma.
  Deze nascholing is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft de nascholing geaccrediteerd met 4 punten.
  Presentaties nascholing ouderenpsychiatrie "Nooit te oud om te leren!"
 • 29 januari 2015: PHAMOUS: beter meten, beter zorgen

  Op 29 januari 2015 wordt voor de tweede keer het PHAMOUS symposium gehouden, voor iedereen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken is of hierin is geïnteresseerd. De sprekers zijn alle PHAMOUS behandelaren en/of onderzoekers, en zij laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) niet alleen zeer bruikbaar is in het zorgproces van patiënten met een psychose, maar dat de ontstane database vele mogelijkheden biedt voor onderzoekers.
  Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register heeft dit symposium geaccrediteerd met drie punten voor verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg en de specialismen chronische en intensieve zorg bij somatische aandoeningen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft drie punten toegekend.

2014

 • 2-12-2014: Symposium "Doelmatigheidsonderzoek in de GGZ: Pitfalls and possibilities"

  "Nederland verandert en de GGZ verandert mee..."
  Bestuurders onderhandelen met wethouders, zorgverzekeraars buigen zich over richtlijnen en onderzoekers werpen zich op doelmatigheid. De GGZ zal meer dan ooit duidelijk moeten maken wat goede zorg oplevert voor de patiënt en voor de maatschappij. Anders zullen beleidsmaatregelen zich vooral richten op de kosten en niet op de baten. Goed opgezet doelmatigheidsonderzoek kan helpen om dit proces bij te sturen.
  Op dit RGOc symposium wordt u bijgeschoold op het gebied van doelmatigheid. Hoe vertaal je een klinisch probleem naar een goed doelmatigheidsonderzoek? Welke uitkomsten en perspectieven kies je daarbij? Maar ook, welke dilemma’s brengen de nieuwe wetgeving en financiering met zich mee. Deze zaken zullen aan de hand van boeiende ervaringen en eigen onderzoek toegelicht worden door een gevarieerd panel van sprekers zoals o.a. Marielle Snijders (ZonMw), Peter Dijkshoorn (Raad van Bestuur Accare), Bas de Bruijn (Achmea), Rikus Knegtering (Lentis), Dennis Stant (Epidemiogie UMCG) en Robert Schoevers (hoofd UCP). Aanmelden kan via deze link. Het voorlopige programma vindt u hier.
  Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het Accreditatiebureau FGzPt en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 • 27 mei 2014:
  Nascholingsmiddag Ouderenpsychiatrie RGOc: Andere psychiatrische zorg voor kwetsbare ouderen?

  Ouderen zijn kwetsbaar door verlies van lichamelijke, cognitieve en vaak ook psychosociale reserves. De invloed van deze kwetsbaarheid, ook wel frailty genoemd, op de psychiatrische behandelingen is nauwelijks bekend. Zijn behandelingen in deze groep even effectief als in andere groepen? Speelt frailty een rol bij triage naar eerstelijns, basis of specialistische GGZ voor ouderen? Deze vragen staan centraal op de eerste nascholingsmiddag van het Netwerk Ouderenpsychiatrie van het RGOc. Op het programma staan een lezing van prof.dr. Joris Slaets, elevator pitches van onderzoekers in de ouderenpsychiatrie en een workshop van dr. Roeloef Risselada en prof.dr. Richard Oude Voshaar. De kosten van deze nascholingsmiddag bedragen 60 euro.
  Meer informatie vindt u in de folder.

  Deze nascholing is met drie punten geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Federatie Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en door Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde).

  Presentaties Nascholingsmiddag Ouderenpsychiatrie
  Lezing prof.dr. J. Slaets
  J. Slaets
  Workshop
  Workshop Frailty
 • 24 januari 2014:
  Jaarlijkse studiedag Noord Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen

  Net als vorig jaar is er ook in 2014 weer een studiedag in het Groninger Museum georganiseerd. 's Ochtends waren er lezingen met als thema 'Netwerken in de zorg' door Teus van Laar van ParkinsonNet en Ronald Luijk van Zorgverzekeraars Nederland, gevolgd door drie parallel discussies over Zorgpaden & Innovatie voor resp. unipolaire en bipolaire depressie en angststoornissen. 's Middags waren er twee parallelle workshops van Prof. Michael Vonkorff en Sir David Goldberg met de thema's 'Organisation of care for affective disorders in a large rural area. Ingredients of collaborative care and its effectiveness' en 'Combined Depression and Anxiety'. Per workshop werden verschillende korte presentaties gegeven door onderzoekers/behandelaars/beleidsmakers, becommentarieerd door de experts.
  Dit symposium is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), en met 4 punten door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).
  Klik hier voor het programma.

2013

 • 3 december 2013:
  RGOc symposium "Van groei naar krimp in de GGZ - Trends en transities in de zorg"

  Trends en verschuivingen in de zorg kunnen zichtbaar gemaakt worden met gegevens uit het Psychiatrisch Casus Register. Ellen Visser (RGOc), Fabian Termorshuizen (Julius Centrum UU) en Frederike Jörg (GGZ Friesland/RGOc) spreken over hun onderzoek waarbij ze data van het register gebruiken. Daarnaast besteden we aandacht aan het thema Ambulantisering, Charlotte de Heer (Hanzehogeschool/RGOc) en Ernst Klunder (Dimence) gaan in op effecten van ambulantisering op het gebied van maatschappelijke participatie en herstel en de kwaliteit van zorg. Het symposium wordt voorgezeten door Sineke ten Horn, zelfstandig onderzoeker en adviseur medische sociologie, oud-hoogleraar zorgmanagement in de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.
  Het accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben dit symposium geaccrediteerd met 3 punten en de Federatie Gezondheidszorg Psychologen heeft het symposium geaccrediteerd met één punt.
  Programma

 • 13 september 2013:
  Kick off meeting Vroegdetectie: Hoe vroeg is genoeg?

  Op vrijdag 13 september is de kick off meeting "Hoe vroeg is genoeg? Preventie en vroege opsporing van psychosen: opzet en aanpak van het vroegdetectieprogramma" in het UMCG, Medische Faculteit, collegezaal 3214.0081. Aan bod komen sprekers van verschillende instellingen over het opzetten en uitrollen van het vroegdetectieprogramma, ervaringen met vroegdetectie, welke interventies hierbij gebruikt worden en de mogelijkheden m.b.t. onderzoek. Vroegdetectieprogramma's lopen al bij GGZ Friesland, GGZ Drenthe en Dimence, en in 2013 wordt het ook in Lentis, het Universitair Centrum Psychiatrie en Mediant uitgerold. Sprekers bij dit symposium zijn o.a. Mark van der Gaag (Parnassia) over het EDIE onderzoek, Ashleigh Lin (University of Birmingham) over clinical staging models of mental illness in young people, Marieke Pijnenborg (GGZ Drenthe) over het empathie-onderzoek, David van den Berg (Parnassia) over CGT-onderzoek en Lex Wunderink (GGZ Friesland) over vroegdetectie in Friesland.
  Dit symposium is met 3 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Verder is accreditatie aangevraagd bij de Federatie Gezondheidszorgpsychologen voor klinisch psychologen.

  De presentaties van het symposium "Hoe vroeg is genoeg?" vindt u hier:
 • 31 januari 2013:
  PHAMOUS-symposium

  PHAMOUS symposium 31-1-2013 Op donderdag 31 januari 2013 wordt het eerste PHAMOUS-symposium gehouden. Op dit symposium zullen PHAMOUS-behandelaars en onderzoekers laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) zeer bruikbaar kan zijn in het zorgproces van patiënten met een psychose, waarbij vooral de (ongewenste) effecten van farmacotherapie worden gevolgd. ROM PHAMOUS is aldus een instrument voor de behandelaar om behandeling te faciliteren, maar ook uitstekend bruikbaar voor de patiënt zelf.
  Vóór de pauze zullen sprekers vertellen wat ROM PHAMOUS precies inhoudt, hoe je het kunt gebruiken en wat de toekomst zal bieden.
  Na de pauze worden resultaten van diverse studies met PHAMOUS-data gepresenteerd.
  Tijd: 13.00-17.00 uur
  Plaats: Rode Zaal, UMCG
  Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door V&VN voor het Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden en zorgprofessionals, door het Verpleegkundig Specialisten Register en door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
  Meer informatie over het programma leest u hier.
  De handouts kunt u hier downloaden:

 • Informatie over onze symposia in 2012 en eerder vindt u hier.

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn