Kwaliteitshandboek RGOc Academie

De RGOc Academie is een trainingscentrum voor medewerkers van het RGOc met als doel gekwalificeerd personeel op te leiden om de continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van het onderzoek te waarborgen.

De RGOc Academie biedt onderzoekers, behandelaren en verpleegkundigen regelmatige en gestructureerde scholingen en trainingen van diagnostische instrumenten die bij het RGOc-onderzoek gebruikt worden. Deze trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers en zijn bedoeld voor medewerkers van de RGOc-instellingen. Daarnaast worden ook (na)scholingen/studiedagen/congressen georganiseerd voor behandelaren en onderzoekers in Noord-Nederland. Tevens worden er interbetrouwbaarheidstrainingen binnen onderzoek en ‘train-de-trainer’ cursussen georganiseerd.

Hierna worden scholingen, cursussen, trainingen, nascholingen, studiedagen, symposia en congressen aangegeven met de term “onderwijsactiviteiten”.

Per 13-12-2018 is de RGOc Academie geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

 

Informatieverstrekking

De RGOc Academie ziet erop toe dat de (schriftelijke of mondelinge) informatie voor potentiële deelnemers waarheidsgetrouw en accuraat is.
De coördinator van de RGOc Academie is bekend met het totale aanbod van onderwijsactiviteiten en met hetgeen de deelnemers minimaal te wachten staat alsook met de contractuele vereisten.
De deelnemers melden zich aan via het aanmeldsysteem op de RGOc Academie website. Hierin zijn ook de namen van de onderwijsactiviteiten en de data terug te vinden. De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor medewerkers van de RGOc Academie en wordt niet aan derden verstrekt.
De RGOc Academie is tijdens kantooruren bereikbaar voor vragen. Vragen kunnen mondeling, telefonisch of per e-mail gesteld worden. Inhoudelijke vragen aan de docent kunnen per e-mail ingediend worden.
Vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord maar altijd binnen één week. Wanneer dat door omstandigheden niet mogelijk is, ontvangt de vragensteller bericht wanneer antwoord verwacht kan worden. Wanneer de vraag doorgestuurd wordt naar een deskundige die de vraag kan beantwoorden, ontvangt de vragensteller hiervan bericht. In dat laatste geval kan niet aangegeven worden binnen welke tijd de vraag beantwoord wordt.

Evaluaties

Aan alle deelnemers van trainingen, nascholingen en studiedagen van het RGOc wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Docenten

Docenten en trainers kunnen alleen ingezet worden op basis van voldoende expertise. Hiertoe leidt de RGOc Academie zelf trainers op.
Van de docenten wordt verwacht dat zij bij aanvang van elke trainingsdag de presentielijst laten rondgaan en dat deze na afloop wordt ingeleverd bij de administratie van de RGOc Academie. Daarnaast krijgen docenten per e-mail een toelichting van de administratieve procedures.

Website

Op de website van de RGOc Academie is van alle onderwijsactiviteiten de volgende informatie te vinden:

 • Titel
 • Inhoud
 • Niveau
 • Lengte
 • Doelstelling
 • Doelgroep
 • Aanvangsniveau/vooropleidingseisen (voor zover dat niet blijkt uit de doelgroep)
 • Studiebelasting in uren
 • Informatie over aan te schaffen studiemateriaal
 • Het aanmeldingsformulier en een routebeschrijving
 • Deelnamekosten

 

Voertaal

De voertaal van de onderwijsactiviteiten van de RGOc Academie is Nederlands, tenzij anders aangegeven. Het cursusmateriaal is in Nederlands of in het Engels. De aanmeldformulieren en facturen zijn in het Nederlands opgesteld.  

Aanmelding

Na aanmelding ontvangt de deelnemer een kopie van zijn/haar ingevulde gegevens. Hierin staat eveneens vermeld voor welke onderwijsactiviteit hij/zij zich aangemeld heeft en op welke data deze gegeven wordt, en:

   – Als afzender en organisator: de RGOc Academie

 

   – Eventuele kosten

 

   – Wijze van betaling

 

   – De duur van de training

 

  – Een link naar de Algemene Voorwaarden met daarin o.a. de betalingsvoorwaarden, de annuleringsvoorwaarden en annuleringstermijn, informatie over copyright van eventuele cursusmaterialen en eigendomsrecht van uitgedeeld cursusmateriaal

 

Lesmateriaal

Het uitgedeelde lesmateriaal (handleidingen etc.) is na afloop van de training eigendom van de cursist, tenzij anders vermeld.
Handleidingen bevatten heldere instructies over wat men te doen staat.  

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door het RGOc uitgegeven publicaties en cursusmateriaal berust bij het RGOc, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het RGOc zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  

Examinering

Examinering is niet van toepassing. Er zijn momenteel (oktober 2018) geen trainingen die voor examens opleiden.  

Deelnemers

Deelnemers aan onderwijsactiviteiten van de RGOc Academie dienen voor hun deelname toestemming te hebben van hun leidinggevende(n). Dit geldt ook voor stagiaires die aan onderwijsactiviteiten mee willen doen.  

Kosten

De kosten van trainingen en cursussen zijn voor medewerkers en stagiaires van RGOc-instellingen gebaseerd op de kostprijs. Deze kosten worden intern verrekend met de desbetreffende instelling. Voor overige deelnemers zijn de kosten per training vermeld.
De kosten van de overige onderwijsactiviteiten van de RGOc Academie staan bij de desbetreffende activiteit vermeld.  

Annuleringsvoorwaarden

Zie Algemene Voorwaarden van de RGOc Academie.  

Klachtenregeling

De RGOc Academie heeft een klachtenregeling.  

Privacy

Zie onze privacyverklaring.

RGOc 2018