Programma en doelstelling van het RGOc

Programma en werkwijze

Het RGOc brengt onderzoekers samen die op het terrein van GGz-onderzoek werkzaam zijn. Het gaat om onderzoek en evaluatie in de vorm van omschreven wetenschappelijke projecten wat betreft doelstelling, personele inzet, duur en kosten.

Prioriteit heeft het onderzoek naar doelmatigheid en effectiviteit van specifieke interventies, inclusief de evaluatie van protocollen en richtlijnen. De doelgroep is de patiëntenpopulatie met chronisch psychiatrische stoornissen en langdurige zorgafhankelijkheid.

De versterking van de infrastructuur voor psychiatrisch onderzoek in termen van vergroting van de personele inzet van onderzoekers, participatie van medewerkers aan wetenschappelijk onderzoek en samenwerking tussen onderzoekers heeft bijzondere aandacht.  

Netwerken binnen de RGOc-regio

Om zoveel mogelijk gezamenlijk onderzoek op te kunnen zetten is het van belang dat er netwerken worden opgezet van (klinische) onderzoekers en behandelaren uit de deelnemende centra. Dergelijke netwerken worden gevormd door en rond richtinggevende personen in de zorg (bijvoorbeeld de A- en P-opleiders) en andere behandelaren, die interesse tonen in wetenschappelijk onderzoek, tezamen met onderzoekers uit de onderzoeksafdelingen van de deelnemende ggz-instellingen en het UCP. Binnen dergelijke netwerken kunnen grote naturalistische longitudinale cohorten de basis vormen voor het klinisch onderzoek. Het opbouwen van dergelijke cohorten is belangrijk voor het bestendigen van het netwerk, maar het is ook arbeidsintensief en neemt veel tijd in beslag. Er kan daarom ook eerst gekozen worden voor kleinschaligere projecten in de vorm van klinische studies, die de regionale samenwerking op het gebied van onderzoek op korte termijn stimuleren.

Binnen deze netwerken wordt een gezamenlijke onderzoeksstructuur ontwikkeld, waarmee grote beloopstudies en klinische behandelstudies gefaciliteerd kunnen worden. Gespecialiseerde nascholing en training is een tweede belangrijk gezamenlijk belang. Wat betreft de zorg, kunnen binnen deze klinische netwerken supra-regionale specialisaties ontstaan.  

Onderzoeksthema’s RGOc

De RGOc onderzoeksthema’s zijn gebundeld in de drie netwerken: ouderenpsychiatrie met als coördinator dr. Rob van den Brink, stemmings- en angststoornissen met als coördinator dr. Edith Liemburg en psychotische stoornissen met als coördinator Shiral Gangadin.
Alle netwerken kunnen gebruik maken van het RGOc-Data Science Center (DSC), dat geleid wordt door dr. Ellen Visser. De consultvoering is zoveel mogelijk in handen van de coördinatoren, waar nodig ondersteund door dr. Klaas Wardenaar en dr. Jooske van Busschbach.  

Doelstelling van het onderzoekcentrum

Het RGOc stelt zich ten doel onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van psychiatrische behandeling in de noordelijke geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Dit betreft evaluatie van psychiatrische behandeling, begeleiding, en/of zorg, gevat onder de noemer van interventies van farmacologische, psychologische en psychosociale aard en onderzoek dat daartoe indirect bijdraagt (bijvoorbeeld clinimetrisch of psychometrisch onderzoek naar evaluatie-instrumenten). Het gaat om empirisch en bij voorkeur gecontroleerd onderzoek dat moet leiden tot publicatie in (inter)nationale tijdschriften, kortom bijdragend aan ‘evidence based mental health care’. Het onderzoek van het RGOc concentreert zich op de aandachtsgebieden psychosen, stemmings- en angststoornissen, ouderenpsychiatrie, e-Health en kosteneffectiviteit. Het beheer en de verwerking van uiteenlopende databestanden vindt zoveel mogelijk centraal plaats via het data science center (DSC).