Locatie(s)

  • UCP;UMCG, BAVO, Dijk en Duin, GGZ Delfland,GGZ-Noord Holland Noord, Parnassia, ProPersona

Samenwerking

  • Vrije Universiteit Amsterdam en Parnassia Den Haag

Periode
2014 – 2017

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Fonds NutsOhra, Stichting tot Steun VCVGZ.

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
Chris Geraets, MSc
c.n.w.geraets@umcg.nl

Samenvatting
Achtergrond: Veel patiënten met een psychotische stoornis hebben aanhoudende paranoïde ideeën en vermijden sociale situaties vanwege achterdocht en angst. We onderzochten de effecten van op virtual reality gebaseerde cognitief gedrag therapie (VR-CBT) op paranoïde gedachten en sociale participatie.

Methoden: In deze multicenter RCT poliklinieken werden patiënten met een psychotische stoornis en paranoïde ideeën in de afgelopen maand geïncludeerd. Zij werden gerandomiseerd (1: 1) naar VR-CBT (naast de gebruikelijke behandeling) of de wachtlijst-controlegroep (behandeling als gewoonlijk). VR-CBT bestond uit 16 individuele therapiesessies (elk 1 uur lang). Metingen werden gedaan op baseline, na de behandeling (dwz 3 maanden vanaf de baseline) en tijdens de follow-up (6 maanden na baseline). De experience sampling methode (dagboekmethode) werd gebruikte als primaire uitkomstmaat om sociale participatie, paranoia, dreiging en angst in het dagelijks leven te meten.

Resultaten: 116 patiënten met een psychotische stoornis werden gerandomiseerd. VR-CBT verhoogde de hoeveelheid tijd die met andere mensen werd besteed aan de beoordeling na de behandeling niet. Paranoia en angst in het dagelijks leven waren significant verminderd in de VR-CBT-groep in vergelijking met de controlegroep na de behandeling en deze verbeteringen werden gehandhaafd tijdens de follow-up meting. Veiligheidsgedrag en sociale cognitieproblemen waren mediatoren van verandering in paranoïde ideeën.

Conclusie: Onze resultaten suggereren dat de toevoeging van VR-CGT aan standaardbehandeling paranoïde ideeën en angst in het dagelijks leven bij patiënten met een psychotische stoornis kan verminderen.