Locatie(s)

  • Lentis, Lister (voorheen SBWU), Molemann Tielens, Emergis, MET ggz (voorheen Mensana), GGZ Friesland, Delta en Promens Care

Samenwerking

  • Lentis, Lister (voorheen SBWU), Molemann Tielens, Emergis, MET ggz (voorheen Mensana), GGZ Friesland, Delta en Promens Care

Periode
2012 – 2018

Financiering
€ 92.751

Gefinancierd door

  • Ypsilon mbv gift van derden

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
mw. dr. J.T. van Busschbach (Jooske)
organisatie: UMCG, UCP/RGOc
telefoon: 050 361 2069
e-mail: j.t.van.busschbach@umcg.nl

Samenvatting
Achtergrond: Er is consensus over het belang van het betrekken van naasten in de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Vanuit de naasten, hulpverlening en cliënten is er de vraag hoe dit op een goede manier vorm te geven. Doel: Vaststellen of de Triadekaart, een gespreksinstrument ontwikkeld om de rol van naasten in het contact te versterken, leidt tot betere samenwerking. Methode: Quasi-experimenteel onderzoek bij twaalf woonzorgteams en drie FACT-teams die met de Triadekaart gingen werken en acht vergelijkbare woonzorgteams en twee FACT-teams. Met dossieronderzoek en enquêtes is informatie verzameld over gebruik van de kaart en de samenwerking bij invoering en een jaar daarna. Resultaten: De Triadekaart bleek spaarzaam te worden ingezet. Indien gebruikt, wordt een breder scala aan onderwerpen besproken waaronder de behoeften van naasten zelf. Ook krijgen cliënten een grotere rol bij de verdeling van taken. In teams waar aandacht is geweest voor de Triadekaart komt bij meer cliënten het netwerk in beeld en spreekt men elkaar ook vaker face-to-face. Conclusie: Aandacht voor de Triadekaart leidt tot beter bereik van naasten en, indien ingezet, tot inhoudsvoller contact. Daadwerkelijke implementatie van de Triadekaart blijkt echter problematisch en de beoogde positieve invloed op samenwerking en zorg daarmee nog gering.