Locatie(s)

  • Lentis

Samenwerking

  • Lentis
  • GGZ Drenthe
  • GGZ Friesland
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit van Maastricht

Periode
2014 – 2021

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Stichting Roos, Lentis

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dhr. L.O. Roebroek, MSc
(lo.roebroek@lentis.nl)

Samenvatting
Een groot deel van de mensen met schizofrenie wordt jaarlijks gescreend (routine outcome monitoring (ROM)) op meerdere lichamelijke en psychische problemen. Uit eerder onderzoek van Lentis Research blijkt dat ROM-gegevens nauwelijks gebruikt worden voor het vaststellen van (multidisciplinaire) behandeldoelen. Daarnaast worden evidence-based interventies nog niet voldoende aangeboden zoals die staan beschreven in de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (MDRS). Het hoofddoel van dit project is om de aangeboden zorg goed te laten aansluiten op de landelijke richtlijn voor schizofrenie met als basis de ROM-uitkomsten. Het doel van het onderzoeksproject is het evalueren van het effect van de computerapplicatie Treatment E- Assist (TREAT), die behandeladvies genereert voor de behandelaar op basis van de uitkomsten van ROM en de MDRS. In dit promotietraject is in 2014 gestart met het ontwikkelen van deze applicatie gebruikmakend van o.a. focusgroepen. Vervolgens werd de interventie onderzocht op toepasbaarheid en eerste effecten in een pilotstudie.

In 2018 is de tweede promovendus gestart met de multicenter ABA-design trial om de effectiviteit van de applicatie te onderzoeken. De laatste fase zal in 2020 worden afgerond.