Locatie(s)

  • Poliklinieken Ouderenpsychiatrie van UCP/UMCG, GGZ Drenthe, Mediant, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Centraal, GGNet en Pro Persona.

Samenwerking

  • Netwerk Ouderenpsychiatrie

Periode
2013 – 2020

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • UCP/UMCG, GGZ Drenthe, Mediant, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Centraal, GGNet en Pro Persona.

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. R.H.S. van den Brink
RGOc
Universitair Centrum Psychiatrie
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001 (CC73)
9700 RB Groningen
tel: 050 3612089
email: r.h.s.van.den.brink@umcg.nl

Samenvatting
Achtergrond: Affectieve stoornissen, waaronder hier worden verstaan de unipolaire stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Deze stoornissen verslechteren de kwaliteit van leven en lichamelijke gezondheid en leiden tot een verhoogde medische consumptie. Geboden tweede- en derdelijns behandelingen zijn veelal effectief bevonden in gecontroleerde behandelstudies, dan wel mede gebaseerd op uitkomsten van naturalistische cohortstudies op zogenaamde ‘convenience samples’. Gecontroleerde behandelstudies includeren selectief de gezondste ouderen, welke in de dagelijkse praktijk eerder uitzondering dan regel zijn. Binnen naturalistische cohortstudies lopen follow-up metingen niet synchroon met behandelbeslissingen en worden geboden interventies niet valide gemeten. Bovendien worden veel behandelingen overgenomen uit de volwassenenzorg, zonder adequate toetsing in een oudere populatie, waarin somatische comorbiditeit, frailty en cognitieve stoornissen veelal een prominente plaats innemen. Het is daardoor onbekend in hoeverre onze dagelijks geboden behandelingen in de ouderenpsychiatrie effectief zijn en waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Routine Outcome Monitoring, zoals thans wordt uitgerold binnen de Nederlandse psychiatrie, biedt mogelijkheden deze kennis te vergaren door behandelingen van alle patiënten binnen de GGZ systematisch te monitoren. Echter, in de praktijk schiet ROM tekort door hoge uitvalpercentages, onbetrouwbare psychiatrische diagnostiek door hieraan gekoppelde financiële belangen en afname van een te beperkt aantal parameters.

Doelstelling: Het ROM-GPS project beoogt deze tekortkomingen op te lossen door de sterke punten van ROM en epidemiologische cohortstudies te combineren. Binnen ROM-GPS zal expliciet aandacht worden besteed aan de specifieke kenmerken van een oudere populatie, te weten frailty en cognitieve stoornissen. De primaire vraagstellingen zijn 1) wat is de effectiviteit van behandelingen die in de ambulante ouderenpsychiatrie worden geboden voor stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen en 2) wat zijn de determinanten van effectieve behandelingen?

Methode: Een geavanceerd ROM systeem wordt opgezet waarbij: diagnostiek systematisch (met de MINI) en onafhankelijk van het behandelteam wordt uitgevoerd; metingen afgenomen en gecoördineerd worden door een getrainde ROM-medewerker; follow-up metingen samenvallen met veranderingen in het ingezette behandelbeleid; relevante factoren van de kwetsbaarheid/ weerbaarheid van de patiënt voor en na de behandeling valide worden gemeten; actuele stressoren voor en tijdens de behandeling gemonitord worden; uitkomsten op meerdere terreinen worden bemeten, te weten remissie van de stoornis, mate van symptoomreductie, kwaliteit van leven en klanttevredenheid; en er een follow-up meting zal plaatsvinden 1 jaar na afronding van de psychiatrische behandeling. Instrumenten zijn geselecteerd op basis van hun psychometrische kwaliteit en haalbaarheid in een oudere populatie.

Populatie: De populatie zal bestaan uit mensen verwezen naar een tweede of derdelijns polikliniek ouderenpsychiatrie bij wie na intake door de ROM-medewerker een unipolaire stemmingsstoornis, angststoornis (GAS, paniekstoornis, agorafobie of sociale fobie) of somatoforme stoornis is vastgesteld en die informed consent willen geven voor de aanvullende metingen. Representativiteit wordt beoordeeld door van niet-deelnemers op de betrokken poliklinieken leeftijd, geslacht en diagnose (MINI en indien niet aanwezig, DBC) te registeren.

Setting: De studie wordt uitgevoerd op de poliklinieken Ouderenpsychiatrie van het UMCG, GGZ Drenthe, Mediant, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Centraal, GGNet en Pro Persona.