Locatie(s)

  • UMCG

Samenwerking

  • Neuro Imaging Centrum

Periode
2008 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door
geen opgave

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Edith Liemburg
e.j.liemburg@umcg.nl
06-44442756

Samenvatting
Bijwerkingen van antipsychotica zijn voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van leven en de medicatietrouw. In een gerandomiseerd onderzoek wordt de invloed vergeleken van risperidon versus aripiprazol op gewenste en ongewenste behandeleffecten. De studie richt zich primair op negatieve symptomen die vaak moeilijk te behandelen zijn. We verwachten dat behandeling met aripiprazol een beter effect zal hebben op negatieve symptomen en activiteit van de prefrontale cortex dan risperidon. Inclusie van proefpersonen bleek lastiger dan verwacht, maar de dataverzameling is inmiddels vrij compleet. Een eerste publictie is inmiddels gepubliceerd.