Locatie(s)

  • Lentis, St. GGZ Friesland, St. GGZ Drenthe, VNN

Samenwerking
geen opgave

Periode
2001 …

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • RGOc

Status
in uitvoering

Contactperso(o)n(en)
dr. E. Visser (Ellen)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 361 2032
e-mail: e.visser03@umcg.nl

Samenvatting
Het Psychiatrisch Casusregister Noord-Nederland is een essentieel basisinstrument om de zorg en de ontwikkelingen daarin te monitoren. Dit register heeft als ‘catchment area’ de bevolking van de drie noordelijke provincies (1,6 miljoen inwoners). In een casusregister worden alle zorggegevens van de participerende instellingen per cliënt gekoppeld, zodat patiëntencarrières kunnen worden gevolgd. Een casusregister verschaft een zuivere maat voor de ‘treated prevalence’ en de ‘treated incidence’ doordat dubbeltellingen worden voorkomen. Bovendien kunnen voorgenomen beleidsdoelstellingen (zoals bijvoorbeeld het extramuraliseren van de zorg) met behulp van het register worden getoetst (de monitorfunctie van het register).Het registerteam probeert het gebruik van effectregistratie met behulp van een aantal internationaal geaccepteerde instrumenten te bevorderen. Deze effectregistratie kan vervolgens in het casusregister worden geïntegreerd waardoor er een beeld ontstaat van de effecten van verschillende behandelingen voor verschillende categorieën van patiënten. Deze instrumenten (zoals: HoNOS, OQ45, IDS-SR) geven in aanvulling op de DSM-IV diagnostiek bovendien een scherper beeld van de ernst van de problematiek van de patiënten in de verschillende geledingen van de zorg en de eventuele verschuivingen die daarin optreden.Samen met ggz-voorzieningen in de noordelijke regio zetten wij onderzoek op naar de effectiviteit van behandelingen. Daarvoor vragen wij in de regel additionele subsidies aan. In 2007 werd bijvoorbeeld een gecontroleerd (RCT) onderzoek naar de effectiviteit van ACT in Winschoten afgerond, een studie gesubsidieerd door ZonMW. Een nieuwe subsidie, eveneens van ZonMW, werd onlangs (2008) verworven ten behoeve van een RCT naar de effectiviteit van ACT+ (ACT gecombineerd met een aantal evidence based interventies). Het Ministerie van VWS financierde het register tot 2012. De registergegevens zijn beschikbaar voor onderzoekers werkzaam in de ggz-instellingen en/of binnen het RGOc. Vaak worden zorggebruikgegevens hiervoor gecombineerd met uitkomstgegevens zoals hierboven beschreven.