Locatie(s)

  • UMCG, GGZ Friesland

Samenwerking

  • UMCG/UCP, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Altrecht, Parnassia, On The Road

Periode
2015 – 2022

Financiering
€ 250.000.-

Gefinancierd door

  • NWO, VENI beurs J.T.W. Wigman

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Sanne Booij, s.h.booij@umcg.nl
Hanneke Wigman, j.t.w.wigman@umcg.nl

Samenvatting
Mensen met vroege psychotische symptomen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis (Kelleher et al. 2012). Ondanks veel onderzoek is het op dit moment nog niet goed mogelijk om het beloop en de uitkomst te voorspellen op basis van deze vroege symptomen (Fusar-Poli et al. 2012). Patiënten ontvangen daardoor vaak pas zorg op het moment dat de ziekte al is opgetreden, terwijl vroege interventies vaak effectiever zijn en bovendien milder van aard. Onderzoek op dit gebied is veelal op basis van diagnostische categorieën, statische symptoom niveaus en vergelijkingen op groepsniveau (Kendell & Jablensky 2003). We zien echter dat symptomen in werkelijkheid sterk fluctueren en veranderen en vaak niet binnen één diagnostische categorie passen (Bystritsky et al. 2012).

Recent onderzoek suggereert dat psychopathologie bekeken en begrepen kan worden vanuit een dynamisch netwerkperspectief (Borsboom & Cramer, 2013; Wigman et al. 2015). Daarin wordt psychopathologie gezien als een dynamisch systeem van fluctuerende symptomen die elkaar beïnvloeden over de tijd en over diagnostische grenzen heen. De karakteristieken van deze symptoomnetwerken zijn mogelijk betere voorspellers van het ontstaan van psychose dan bestaande voorspellers. Dit project heeft dan ook als doel om de toegevoegde waarde van het dynamisch netwerk perspectief te onderzoeken voor het voorspellen van het ontstaan en beloop van psychotische symptomen.

Dit doen we door vier subgroepen van hulpzoekende jongvolwassenen met oplopende ernst van psychopathologie langdurig te volgen. In het eerste en tweede jaar worden deelnemers drie maanden intensief gevolgd met behulp van een dagelijkse elektronische vragenlijst op hun smartphone. Deze dagboekstudie gaat over symptomen, stemming en dagelijkse activiteiten. Op basis hiervan worden netwerken van symptomen in kaart gebracht, waarvan de kenmerken worden gebruikt om ziektebeloop en zorggebruik in de jaren erna te voorspellen.