Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking

  • HTA (UMCG), GGZ Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar, Trimbos Instituut, LPGGz

Periode
2015 – 2019

Financiering
750

Gefinancierd door

  • De Friesland Zorgverzekeraar

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. Talitha Feenstra; e-mail: t.l.feenstra@umcg.nl, telefoon: 050-361 5110.
Prof. dr. Robert Schoevers; e-mail: r.a.schoevers@umcg.nl, telefoon: 050- 3612065.

Samenvatting
Optimalisatie Friese GGZIn de afgelopen jaren hebben overheid, ggz aanbieders, verzekeraars en patiëntenorganisaties afspraken gemaakt over herstructurering van zorg en beheersing van kosten. Op dit moment is niet duidelijk wat hiervan de consequenties zijn, en in hoeverre deze nieuwe opzet doet wat zij beoogt. Ook is niet helder hoe preventieve en e-health interventies in de praktijk leiden tot een verandering in ernst van aandoeningen en vermindering van beslag op andere voorzieningen. Het is van belang dat de effectiviteit en doelmatigheid van keuzes in de zorg op macroniveau voortdurend onderzocht worden door observatie van uitkomsten en terugkoppeling op micro- en mesoniveau.

Het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc), het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), de HTA-unit van het UMCG, GGZ Friesland en het Trimbos-instituut hebben tezamen met het Landelijk platform GGz (LPGGz) en De Friesland Zorgverzekeraar het initiatief genomen tot het beter in kaart brengen van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van psychiatrische behandelingen binnen een grote regio.

De bij dit project betrokken partijen beschikken ieder over verschillende zorggerelateerde data en expertise. Om te kunnen sturen op kwaliteit en doelmatigheid is het van groot belang om deze gegevens en kennis samen te brengen, met waarborging van optimale privacy en regelgeving.

Binnen dit project worden geanonimiseerde data gekoppeld van:

  • bevolkingsonderzoek (risicofactoren, kwetsbare groepen)
  • aanbieders (diagnosen, behandelingen, uitkomsten)
  • verzekeraars (zorgconsumptie)

Door het toepassen van nieuwe mogelijkheden in ICT en Health Technology Assessment (HTA) kan een betere clinical decision making worden gerealiseerd. De opbrengst van dit project is dat de unieke samenwerking tussen partijen in de Friese ggz optimaal wordt benut om te komen tot kwalitatief optimale zorg voor patiënten in het juiste echelon van de gezondheidszorg tegen aanvaardbare kosten.