Locatie(s)
geen opgave

Samenwerking
geen opgave

Periode
2014 – 2016

Financiering
€ 100.000

Gefinancierd door

  • Hanzehogeschool

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
Sjoerd Sytema

Samenvatting
Sinds 1 januari 2014 is psychologische zorg onderverdeeld in zorg geleverd door GGZ-huisartsenzorg, de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Huisartsen vervullen in deze opbouw van zorg een ‘poortwachtersfunctie’ en hebben hiermee de taak om mensen met psychische problematiek adequaat te herkennen, behandelen of te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Op deze poortwachterfunctie wordt een steeds groter beroep gedaan en het belang van adequate herkenning, verwijzing en behandeling is groot, en groeit. Om deze rol te kunnen vervullen is de functie van Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidzorg (POH-GGZ) opgericht, die in steeds meer huisartspraktijken actief is. Voor de uitvoering van deze functie is behoefte aan screeningsinstrumenten en toegesneden interventies. De innovatiewerkplaats ‘E-mental health interventies voor de POH-GGZ’ richt zich op de vraag: ‘Hoe kunnen e-mental healthtools binnen de POH-GGZ praktijk bijdragen aan de doelen binnen de GGZ huisartsenzorg? Het gaat hierbij om verwijzing, kortdurende behandeling/begeleiding, geïndiceerde preventie, psycho-educatie, verhogen van veerkracht en zelfmanagement. Innovatiewerkplaatsen (IWPs) zijn proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt. IWPs zijn onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. Voor meer informatie zie http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/e-mental-health-interventies-voor-de-poh-ggz