Locatie(s)

  • Duurzaam Verblijf, Beilen

Samenwerking

  • GGZ Drenthe, Verslavinsgzorg Noord Nederland, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Amsterdam, RGOc

Periode
2007 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Duurzaam Verblijf; GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Amsterdam

Status
publicatiefase

contactperso(o)n(en)
dr. R.H.S. van den Brink (Rob)
UMCG, UCP, RGOc
telefoon: 050 361 2089
e-mail: r.h.s.van.den.brink@umcg.nl

Samenvatting
Het kabinet en de vier grote steden zijn een plan overeengekomen, gericht op het verbeteren van de leefsituatie van mensen die dak- of thuisloos zijn en het terugdringen van de overlast en criminaliteit door deze groep. Voor een deel van deze mensen is de bestaande zorg echter ontoereikend. Het gaat om mensen met chronische verslavings- en psychische problemen, die in aanmerking komen voor gedwongen opname, maar in bestaande voorzieningen niet te handhaven zijn en daardoor toch vaak weer op straat belanden. Ondanks veelvuldige, intensieve en vaak gedwongen behandelingen is bij hen geen vooruitgang geboekt. Zij worden beschouwd als ‘onbehandelbaar’ binnen het bestaande zorgaanbod. Voor hen is een nieuwe voorziening ontwikkeld, aangeduid als Duurzaam Verblijf (DV).

In tegenstelling tot het bestaande zorgaanbod is DV niet primair gericht op terugkeer in de samenleving, maar op het (opnieuw) leren van vaardigheden, gedurende een veelal langdurige behandeling in een beschermde omgeving. Terugkeer in de samenleving blijft een perspectief, maar primair gaat het in DV om afname van het gevaar voor verdere teloorgang en stabilisatie en waar mogelijk verbetering van de psychische, sociale en lichamelijke toestand van de patiënt. Uiteindelijk zal DV 120 plaatsen hebben voor patiënten uit Amsterdam en Rotterdam, die op last van de rechter worden opgenomen.

In deze Beloopstudie DV staat de vraag centraal welke veranderingen zich voordoen in het functioneren van de patiënten gedurende opname in DV en het eerste jaar daarna.

Alle in DV opgenomen patiënten worden gevolgd gedurende hun opname en 1 jaar na ontslag uit DV. Metingen van het functioneren van de patiënt vinden jaarlijks plaats, als onderdeel van de reguliere zorg en ter voorbereiding op een behandelplanevaluatie van de patiënt. Deze metingen zijn op te vatten als een vorm van ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM), waarin de effecten van de behandeling van de individuele patiënt worden gemeten en worden teruggekoppeld aan de behandelaars en via hen aan de patiënt. De Beloopstudie DV duurt 4 jaar.

Ontslag uit DV vindt plaats op basis van een adequaat nazorgplan, ontwikkeld door de Plaatsingscommissie van DV en de verwijzende GGD. De betrokken GGD houdt bij welke zorg de patiënt ontvangt in het jaar na ontslag en aan het eind van dat jaar beoordeelt de cliëntmanager van de GGD het psychosociaal functioneren van de patiënt. Ook deze metingen vormen onderdeel van de ROM van het gehele traject van opname, behandeling en nazorg, waar DV en de verwijzende GGD gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Hiernaast zal de patiënt bij ontslag uit DV om toestemming worden gevraagd om 1 jaar later: (1) navraag te doen bij de verantwoordelijke behandelaar in de vervolgvoorziening over het functioneren en de geboden zorg, en (2) de patiënt te benaderen voor een interview over o.a. zijn/haar kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en de manier waarop hij/zij terugkijkt op de gedwongen opname in DV.