Locatie(s)

  • NeuroImaging Center en Universitair Centrum Psychiatrie

Samenwerking

  • Lentis Research

Periode
2007 – 2017

Financiering
€ 80.000

Gefinancierd door

  • UMCG

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
prof. dr. A. Aleman
BCN NeuroImaging Center
telefoon: 050 363 8798
e-mail : a.aleman@umcg.nl

Samenvatting
Een aanzienlijk deel van de schizofreniepatiënten ervaart medicatieresistente auditieve verbale hallucinaties (‘stemmen’). In deze studie wordt de hypothese onderzocht of rTMS op de bilaterale temporo-pariëtale junctie (TPJ) effectiever is in de vermindering van auditieve verbale hallucinaties dan unilaterale rTMS. Daartoe zijn reeds 36 patiënten behandeld met ofwel rTMS van de linker TPJ, de bilaterale TPJ, of placebo-stimulatie. De linker groep laat een betere respons zien en er lijkt geen evidentie te zijn voor de onderzochte hypothese. Echter, gezien de kleine groepsgroottes en het optreden van placebo-effecten bij een aantal patiënten, was verder onderzoek noodzakelijk. Er zijn daarom nog 11 patiënten behandeld volgens dezelfde parameters. Inmiddels is de inclusie afgerond. Gebleken is dat alle drie de groepen verbeteren in symptomatologie, en dat deze verbetering drie maanden aanhoudt. Er lijkt echter geen verschil te zijn tussen de drie groepen. Mogelijk zijn er andere factoren van invloed op de verbetering, zoals het deelnemen aan een trial. Het artikel met de resultaten van deze RCT is gepubliceerd. Momenteel zijn er twee artikelen naar de neurale basis van auditieve verbale hallucinaties ingediend bij internationale wetenschappelijke tijdschriften.