Locatie(s)

  • Groningen, Friesland, Drenthe, Oost Veluwe, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Arnhem, Utrecht

Samenwerking

  • Lentis, PromensCare, RIBW- OostVeluwe, Stichting Anton Constandse, Pameijer, GGz-Friesland, GGz Eindhoven, RIBW Midden Brabant, Altrecht, RGOc

Periode
2007 – 2016

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • Hanzehogeschool en Fonds Psychische Gezondheid

Status
afgerond

contactperso(o)n(en)
dr. P.C. van der Ende
Hanzehogeschool
Lectoraat Rehabilitatie
telefoon: 050 595 3370
e-mail: p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl

Samenvatting
In dit promotieonderzoek worden epidemiologische gegevens van ouders met psychiatrische beperkingen beschreven op grond van literatuuronderzoek. Daarnaast worden behoeften aan steun op het terrein van ouderschap van deze groep beschreven vanuit een eerder project. Vervolgens wordt via een literatuuronderzoek geanalyseerd wat het aanbod is voor de steun bij de ouderrol.

Een van de methodieken vanuit de rehabilitatiebenadering, namelijk de methodiek “Ouderschap met succes en tevredenheid”, zal nader worden onderzocht. Hierbij zal een pilot van de effectevaluatie plaatsvinden.Het doel van dit onderzoek is: De effectiviteit van de methodiek Ouderschap met Succes en Tevredenheid vaststellen.

De vraagstelling die wordt gehanteerd luidt:Wat zijn de effecten op het ouderschap van begeleiding met de methodiek “Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST)” in termen van succes, tevredenheid, empowerment en kwaliteit van leven? Hierbij worden ook interveniërende variabelen betrokken, zoals de intensiteit van de begeleiding en het contact tussen hulpverlener en cliënt.

Het design is een niet-equivalente controlegroep design. Dit houdt in dat op enkele plaatsen de begeleidingsmethodiek is geïntroduceerd en 15 ouders in de experimentele conditie komen. De controlegroep zal op andere locaties worden gezocht en de 15 ouders ontvangen care als usual.

Zie ook de website: http://www.ouderschap-psychiatrie.nl/