Onderzoek bij het RGOc

Er zijn vier onderzoeksthema's binnen het RGOc: Ouderenpsychiatrie, Stemmings- en Angststoornissen, Psychosen en E-health. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van expertise op het gebied van kosteneffectiviteit. Belangrijke spil bij al dit onderzoek vormt de ondersteuning vanuit het Datawarehouse. Tenslotte is het RGOc actief op het gebied van consultatie en wordt veel geïnvesteerd in goede training en nascholing.
Door de unieke samenwerking binnen de noordelijke regio en aan de hand van een aantal onderling verbonden grote databases, is het RGOc bij uitstek in staat het beloop van psychiatrische stoornissen in kaart te brengen binnen een snel veranderend "zorg-landschap". Vragen zoals "wie welke zorg nodig heeft en wie deze zorg dan ook echt krijgt toegewezen", maar ook "welke interventies hebben daadwerkelijk invloed op het beloop" worden daarbij steeds belangrijker.
Met goed gerichte beloopstudies naar een aantal belangrijke psychiatrische aandoeningen en met daarbij aanvullend, innovatief interventieonderzoek, hoopt het RGOc mee te werken aan het beantwoorden van dergelijke vraagstukken.

Meer informatie over de verschillende onderzoekslijnen van het RGOc vindt u in het menu aan de linkerzijde.
Bij het onderzoek binnen het RGOc spelen het Register en RoQua een belangrijke rol.

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn