Werkconferentie 17/06/2004. Woonzorg in de Psychiatrie

Doel

Vermaatschappelijking van de zorg betekent wonen in de maatschappij. Dit kan zelfstandig wonen zijn met begeleiding van de Psychiatrische Thuiszorg of van de RIBW. Het kan ook beschut wonen zijn in een beschermende woonvorm van de RIBW of van de GGZ. Dit laatste op het APZ terrein of toch maar daarbuiten? Vermaatschappelijking betekent meer autonomie voor de patiënt, maar kent ook zijn keerzijde. Bekend zijn de verhalen over uit het APZ ontslagen psychiatrische patiënten, die nu een gemarginaliseerd bestaan leiden in de maatschappij.

Deze RGOc werkconferentie gaat over verschillende manieren waarop de woonzorgfunctie in de GGZ gestalte krijgt. De grote fusies die de afgelopen jaren in onze regio zijn gerealiseerd verschillen onder meer in het wel of niet fuseren van de RIBW met het APZ en de RIAGG. In Drenthe is de RIBW zelfstandig gebleven. Anne van der Heide, algemeen directeur van RIBW Drenthe, zal in zijn bijdrage duidelijk maken hoe de woonzorg door deze zelfstandige RIBW wordt verzorgd en waarom de RIBW een zelfstandige zorgaanbieder wenst te blijven. In Friesland, evenals in Groningen, bestaat geen zelfstandige RIBW meer. Reinder Haakma, manager algemene zaken van de GGZ in Drachten, zal zijn visie over woonzorg uiteenzetten. Een aantal vragen rijst: Is een zelfstandige RIBW nog wel nodig? Wat missen we als de RIBW opgaat in een grote GGZ-instelling? Wat is de winst als RIBW en GGZ fuseren? Hoeveel woonzorg kan/moet buiten de GGZ worden gerealiseerd?

Een groep ouders van patiënten met schizofrenie betreurt het dat er binnen de GGZ of in een RIBW geen mogelijkheid bestaat om in een categoraal samengestelde groep te gaan wonen. Een aantal van hen heeft daarom het initiatief genomen om zelf het wonen vorm te geven. Dit is een derde variant om woonzorg te organiseren, het particulier initiatief. In Almere is een indrukwekkend project tot stand gebracht, Stichting Acomplex geheten. Het is een nieuw te bouwen complex bestaande uit 34 driekamerwoningen die in een rechthoek rondom een binnentuin zijn gegroepeerd. In de directe nabijheid komt een dagactiviteitencentrum (dependance van een Fountain House) waar de bewoners gebruik van mogen maken. Mevrouw Anna Zanstra, mede-initiatiefneemster, zal de achtergronden, doelstelling en uitvoering van het project uiteenzetten.

Een groep cliënten waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de woonzorg vinden we in de forensische psychiatrie. Naast de individuele behoeften van de cliënt dient de woonzorg hier ook te voorzien in de maatschappelijke behoeften van controle en beveiliging. Alex Hooijschuur, voorzitter projectgroep Woonvoorzieningen van het Forensisch Psychiatrisch Circuit Hofressort Leeuwarden en behandelco?rdinator Forensisch Psychiatrische Thuiszorg van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland, zal een overzicht geven van de verschillende varianten van woonzorg in de forensische psychiatrie en de ervaringen die hiermee worden opgedaan.

Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die van woonzorg gebruik maken? Wat is het aandeel van de verschillende voorzieningen? Zijn er regionale verschillen? Sjoerd Sytema zal u hierover met behulp van het Psychiatrisch Casus Register Noord-Nederland informeren en daarmee de groep patiënten om wie het gaat nader typeren.

Doelgroep
De werkconferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de woonzorg voor mensen met psychiatrische problemen.
Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Inschrijving
De toegang tot de werkconferentie is gratis.

Aanmelding is mogelijk tot 10 juni a.s., per e-mail: rgoc@med.rug.nl

U ontvangt géén bevestiging van inschrijving.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.

Routebeschrijving

auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWB-wegwijzers naar het AZG. U komt dan in de parkeergarage die onder de ontvangsthal ligt. U kunt hier betaald parkeren. Het eerste half uur is kosteloos. Daarna wordt een oplopend tarief gehanteerd. De betaalautomaat staat in de ontvangsthal.

U loopt daarna in een kwartiertje van de hoofdingang van het AZG buitenom naar de Antonius Deusinglaan (na de draaideur naar rechts, eind van de weg rechts – dit is de Oostersingel, bij de verkeerslichten weer rechts – dit is de Antonius Deusinglaan, na het gebouw Medische Wetenschappen rechts langs de slagboom, meteen links is de ingang naar de collegezalen psychiatrie).

openbaar vervoer
U kunt het AZG goed bereiken met het openbaar vervoer. Stadsbussen – lijn 4 (Oosterpark) en 7 (Station Noord) – rijden vanaf het Centraal Station in ongeveer tien minuten naar het AZG. Informatie openbaar vervoer: 0900-9292.

Programma

Voorzitter: prof. dr. Durk Wiersma, programmaleider RGOc

13.30 Opening door de voorzitter

13.40 Woonzorg in de noordelijke GGZ:
een overzicht uit het Psychiatrisch Casus Register Noord-Nederland, dr. Sjoerd Sytema, senioronderzoeker RGOc en projectleider PCR-NN

14.10 Woonzorg: de RIBW als zelfstandige zorgaanbieder
dhr. Anne van der Heide, algemeen directeur RIBW Drenthe

14.40 Woonzorg: de gefuseerde GGZ als zorgaanbieder
drs. Reinder Haakma, manager bedrijfsvoering GGZ Drachten

15.10 Pauze

15.40 Woonzorg in de forensische psychiatrie
drs. Alex Hooijschuur, voorzitter projectgroep Woonvoorzieningen van het Forensisch Psychiatrisch Circuit Hofressort Leeuwarden en behandelco?rdinator Forensisch Psychiatrische Thuiszorg

16.10 Woonzorg in het Acomplex Almere: het particuliere initiatief
mw. Anna Zanstra, mede-initiatiefneemster Acomplex

16.40 Discussie

17.00 Afsluiting met hapje en drankje