Cliëntenparticipatie RGOc

Sinds de start van het RGOc worden cliënten op verschillende manieren bij het RGOc betrokken. In de eerste plaats worden cliëntenraden, cliëntenorganisaties en organisaties voor naasten via de nieuwsbrief en het jaarlijkse RGOc symposium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het RGOc. Daarnaast worden cliënten bij verschillende onderzoeksprojecten betrokken. Niet alleen zijn zij actief als onderzoeksdeelnemer, ook praten zij mee over de opzet en uitvoering van onderzoek.

Meike Bak heeft als ‘aandachtsfunctionaris cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek’ de taak om de cliëntbetrokkenheid binnen het RGOc te versterken. Zij stimuleert een kritische blik vanuit cliëntperspectief op lopend en nieuw op te zetten onderzoek binnen het RGOc en legt verbindingen tussen cliënten en onderzoekers als het gaat om cliëntenparticipatie. Daarnaast bevordert, en waar mogelijk faciliteert, zij onderzoek dat aansluit bij vragen van cliënten(raden).

Voor alle RGOc netwerken geldt dat één of twee cliëntenvertegenwoordiger(s) structureel deelnemen aan de netwerkoverleggen. Zij praten mee over de ontwikkeling en voortgang van verschillende onderzoeken binnen het netwerk. Daarnaast praten zij mee over het onderzoeksbeleid tijdens de jaarlijkse RGOc Invitational Conference en zijn zij aanwezig bij verschillende RGOc symposia en studiedagen. Twee keer per jaar vindt een overleg plaats tussen de cliëntenvertegenwoordigers van de netwerken met als doel het uitwisselen van ervaringen en tips betreffende hun rol. Ook de samenwerking met het RGOc krijgt hierbij de aandacht.

Naast participatie binnen de netwerken denken cliënten actief mee over de opzet en ontwikkeling van verschillende onderzoeken. Zij beoordelen onderzoeksvoorstellen en protocollen of nemen bijvoorbeeld deel aan een focusgroep, klankbordgroep of aan onderzoeksoverleggen.

Op initiatief van één van de betrokken cliënten is het project ‘Herstelverhalen’ gestart, waarvan de projectgroep wordt gevormd door cliëntvertegenwoordigers. Hierbij is de website herstel-verhalen.nl ontwikkeld, met als doel cliënten te ondersteunen in hun herstelproces.

Flyer Herstel-verhalen.nl

Eens in de twee jaren vindt een rondgang plaats langs de cliëntenraden van aan het RGOc verbonden instellingen. Hierbij vindt uitwisseling plaats over de ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie en RGOc onderzoek. Tevens is er ruimte voor het bespreken van onderzoeksideeën vanuit de raden.

In 2020 is het netwerk ‘cliëntenparticipatie bij onderzoek’ gevormd, met als doel ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en de vanzelfsprekendheid van cliëntenparticipatie bij onderzoek te bevorderen. Vier keer per jaar vindt een netwerkbijeenkomst plaats. Hieraan nemen cliëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen deel die actief meepraten over onderzoek binnen één van de zes RGOc lid-instellingen.

Om de kwaliteit van de cliëntenvertegenwoordiging te versterken wordt scholing aangeboden. Tijdens de RGOc cursus “Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek” worden (ex-) cliënten die mee willen denken over onderzoek geschoold in wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt en welke rollen men als cliëntvertegenwoordiger kan vervullen.

Er zijn verbindingen gelegd met de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie en het bestuur van het UMCG, met als doel kennis en ervaring uit te wisselen en patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek UMCG breed te versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionaris cliëntenparticipatie, Meike Bak.