Cliëntenparticipatie RGOc

Binnen het RGOc wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie bij onderzoek. Cliënten en naasten worden dan ook actief betrokken bij het RGOc. In de eerste plaats worden zij via de nieuwsbrief en het jaarlijkse RGOc symposium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het RGOc. Daarnaast vinden we het belangrijk dat clientvertegenwoordigers meedenken over de opzet, uitvoering en afronding van onderzoek. Inmiddels is dit bij bijna alle RGOc onderzoeken gerealiseerd.
 

Participatie in de RGOc netwerken en daarbuiten

Voor alle RGOc netwerken geldt dat minimaal twee cliëntenvertegenwoordigers structureel deelnemen aan de netwerkoverleggen. Zij praten mee over de ontwikkeling en voortgang van verschillende onderzoeken binnen het netwerk. Ook denken zij mee over het onderzoeksbeleid tijdens de jaarlijkse RGOc Invitational Conference en zijn zij aanwezig bij verschillende RGOc symposia en studiedagen. Daarnaast is een aantal cliëntvertegenwoordigers actief vanuit een pool. Zij zijn betrokken bij één of meerdere onderzoeksprojecten, zonder dat zij aangesloten zijn bij één van de RGOc netwerken.
Cliëntvertegenwoordigers beoordelen onder meer onderzoeksvoorstellen, onderzoeksprotocollen, informatiemateriaal, meetinstrumenten en nieuw te ontwikkelen behandelinterventies. Zij nemen hiertoe deel aan focusgroepen, klankbordgroepen of aan onderzoeksoverleggen. Zo zijn zij actief betrokken bij onder andere FOCUS, VR SOAP, REACT, FINFIT, MOPHAR, PHAMOUS, PETRA, VRelax XL, PROSPECTS, DOEN en KOPPeling.
 

Verbinding

Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de RGOc cliëntenvertegenwoordigers met als doel het uitwisselen van ervaringen en tips betreffende hun rol. Ook de samenwerking met het RGOc krijgt hierbij de aandacht.
Daarnaast is er uitwisseling met cliëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen die actief meepraten over onderzoek vanuit de zes RGOc lid-instellingen. In 2020 is het RGOc cliëntenpanel gevormd, dat vier keer per jaar bij elkaar komt in een netwerkbijeenkomst. Hierbij is aandacht voor ieders ervaringen met cliëntenparticipatie bij onderzoek, wordt met elkaar meegedacht, en worden initiatieven ontwikkeld om cliëntenparticipatie bij onderzoek verder te versterken en zichtbaarder te maken.
Eens in de twee jaren vindt een rondgang plaats langs de cliëntenraden van aan het RGOc verbonden instellingen. Hierbij vindt uitwisseling plaats over de ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie en RGOc onderzoek. Tevens is er ruimte voor het bespreken van vragen en onderzoeksideeën vanuit de raden.

Flyer Herstel-verhalen.nl

Herstel-verhalen.nl

Op initiatief van één van de deelnemers is het project ‘Herstelverhalen’ gestart, waarvan de projectgroep wordt gevormd door cliëntvertegenwoordigers. Zij hebben in samenwerking met het RGOc de website herstel-verhalen.nl ontwikkeld, met als doel cliënten met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen in hun herstelproces.
 

Scholing

Om de kwaliteit van de cliëntenvertegenwoordiging te versterken wordt scholing aangeboden. Tijdens de RGOc cursus “Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek” worden (ex-) cliënten die mee willen denken over onderzoek geschoold in wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt en welke rollen een cliëntvertegenwoordiger kan vervullen.
 

Coördinatie

Meike Bak heeft sinds eind 2015 als coördinator cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek de taak om de cliëntbetrokkenheid binnen het RGOc te versterken. Zij stimuleert een kritische blik vanuit cliëntperspectief op lopend en nieuw op te zetten onderzoek binnen het RGOc en legt verbindingen tussen cliënten en onderzoekers als het gaat om cliëntenparticipatie. Daarnaast bevordert, en waar mogelijk faciliteert, zij onderzoek dat aansluit bij vragen van cliënten(raden).
 

Profielschets

Wie zijn de cliëntvertegenwoordigers en wat hebben zij te bieden?

Op dit moment (zomer 2022) zijn zeven cliëntvertegenwoordigers actief in één van de RGOc netwerken. De pool bestaat daarnaast uit vier enthousiaste clientvertegenwoordigers.
Het is een diverse groep, in leeftijd variërend van 28 tot 74 jaar. Allen hebben ervaring als cliënt of naaste van een cliënt in de GGZ en zijn breed geïnteresseerd in verschillende onderzoeksvragen en onderzoeken.
Onderwerpen waar zij graag over meepraten zijn onder andere: psychosen, stemmings- en angststoornissen, ouderenpsychiatrie, trauma, herstel en transculturele psychiatrie.
Zowel in de voorbereidende, uitvoerende als afrondende fase van onderzoek hebben de cliëntvertegenwoordigers graag een actieve rol. Dit kan als toehoorder, meedenker, adviseur, onderzoekspartner of regisseur.
De concrete taken en rollen die zij op zich nemen kunnen verschillen per cliëntvertegenwoordiger, onderzoek en onderzoeksfase. Afstemming hierover vindt plaats in overleg met de cliëntvertegenwoordigers zelf, de coördinator en de onderzoekers.
 

Meer informatie?

Voor meer informatie over cliëntenparticipatie binnen het RGOc kunt u contact opnemen met de coördinator cliëntenparticipatie, Meike Bak.